Septembri lõpus toimus Kohtla-Järve Linnavolikogu laiendatud koosolek, kuhu olid kutsutud linnavalitsuse esindajad ja finantsteenistuse liikmed. Koosolekul tehtud ettepanekud võivad lahendada Järveküla tee 17 asuva sotsiaalmaja probleemid.

 Sotsiaalsfäär on väga aktuaalne tänapäeva teema ja nagu ütles sotsiaalkomisjoni esimees Anton Dijev, arvestades tänast energeetika ja hinnatõusude olukorda, on vähemkindlustatud elanike sotsiaalkaitse küsimus täna üks tähtsamaid. Kohtla-Järve sotsiaalmaja küsimus oligi eelmise sotsiaalkomisjoni päevakorra üheks  teemaks.

– Kakskümmend aastat tagasi sai pere ühiselamu uue sotsiaalmaja staatuse, remonti pole seal siiani kordagi tehtud. Paljud kommunikatsioonid on pärit nõukogude ajast, maja on ehitatud 1968. aastal ja ei vasta paljuski tänapäeval kehtivatele nõuetele. Maja probleemide lahendamiseks on mitu varianti. Näiteks, säilitada maja ja investeerida hoonesse, lammutada ja ehitada umbes 10 aasta pärast uus või viia ta hoopis üle teise kohta. Ühe ümberkolimise võimalusena kaaluti Vana lastekodu Vahtra tänaval, mis vastab rohkem tänapäeva nõuetele, – räägib sotsiaalkomisjoni esimees. – Praegu uut hoonet ehitada meie eelarve ei võimalda ning komisjon leiab, et pole mõistlik oma bilanssi võtta veel üht uut hoonet, mida tuleb tulevikus üleval pidada. Teine moment on see, et Järveküla tee 17 majas on laste nurk, kuhu tuuakse ajutiseks majutamiseks ka lapsi, kelle vanemad kas joovad või on laste suhtes vägivaldsed. Uue hoone ehitamisel on väga palju bürokraatlikke erinõudeid selliste laste vastuvõtuks ja majutamiseks. Sellepärast otsustasime jätta vana hoone alles ja investeerida sellesse.

Munitsipaalhoone eest vastutab linn, kuid remonti on tehtud kogu aja jooksul ainult ühel korrusel. Hoones oli kaks tulekahju ja mõned ruumid hävisid täielikult. Mõned elanikud remondivad oma vahenditega renditavaid ruume, kuid mitte kõik ei suuda seda teha. Hoone on arvestatud 144 elanikule, täna on hõivatud 60% hoonest. Pärast kapitaalremonti saab siia majutada palju rohkem soovijaid ja jääb üle leida vaid finantseerimine – arvab Anton Dijev. Praegu müüb Kohtla-Järve Linnavalitsus Ahtme Hooldekodu Ahtme linnaosas ja komisjon teeb ettepaneku suunata osa müügist laekuvaid vahendeid sotsiaalmaja rekonstrueerimiseks.

– Linna neljaks aastaks kinnitatud eelarvestrateegia näeb ette sotsiaalmaja finantseerimist 100 000 eurot aastas, mis on sellise hoone jaoks väike summa. Tehti otsus esitada linnapeale ja finantsosakonnale ettepanek toetuse suurendamiseks 150-200 000 eurole. Arvestades, et hooldekodu müügiga vabaneb täiendavalt osa kulutusi, siis on see täiesti reaalne ettepanek. Siis saab võimalikuks teha mitte kosmeetiline remont, vaid ümber ehitada kanalisatsiooni- ja elektri kommunikatsioonid,- räägib komisjoni esimees.

Järveküla tee 17 elanikud on enamikus pensionärid, invaliidid, puuetega inimesed ja kodutud. Omavalitsuse kohustus on aidata eluraskustesse sattunud inimesi – leiab Anton Dijev. Veel üks väga oluline probleem, mida arutati eelmisel koosolekul, oli eritehnika puudumine  sotsiaalteenistusel.

– Iga päev pöörduvad sotsiaalteenistuse poole inimesed, kellel on vaja käia arstil või vormistada dokumente. Peamiselt on need inimesed, kellel on liikumisega probleeme ja füüsiliselt nad ise seda teha ei saaks. Täna ei ole linnal sellist transporti pakkuda ja sotsiaaltöötajad on sunnitud tihti vedama inimesi oma isikliku transpordiga – räägib linnavolikogu rahvasaadik. Tema sõnul ei ole sotsiaalmajja sattunud inimestel dokumente ega mingeid rahalisi vahendeid, nad pole arvel ei politseis ega töötukassas. Seetõttu oligi tehtud ettepanek soetada sotsiaalteenistusele oma transport selliste vajalikke sõitude tegemiseks või teenuse sisseostuks.

Vestles Aleksandr Šteinert
Autori foto

Reklaam