Küsimustele vastab Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

Viimasel ajal on minule tulnud mitu pöördumist Kohtla-Järve elanikelt, kus esitatakse küsimusiendistele Kohtla-Järve juhtidelekompensatsioonide väljamaksmises. Vastan saadud  küsimustele järjekorras.

„Miks keelduti volikogu istungilLjudmilla Jantšenkole kompensatsiooni maksmisest?

Ljudmilla Jantšenkole keelduti kompensatsiooni maksmisest, sest volikogule esitatud dokumentides esinesid ebatäpsused. Sellepärast tuli ettepanek parandada vead ja siis esitada dokumendid uuesti hääletamisele.

Oli esitatud veelüks küsimus:“Millist rahalist kompensatsiooni pakutakse maksta Ljudmilla Jantšenkole, kas nagu aselinnapeale või kuiendisele  linnapeale?

Järelpärimine kompensatsiooni maksmiseks Ljudmilla Jantšenkole kui endisele linnapealetuli linnapea Toomas Naelalt. Jah, Jantšenko koondati ametipostiltabilinnapea finatsalal, kuid juristide arvatesvõib tataodelda kompensatsiooni kui endine linnapea. Toomas Nael esitas taotluse Ljudmilla Jantšenkolekolme kuu kompensatsiooni makmiseks,kuna ta töötas linnapeana alla 8 aasta.

Kujunenud traditsiooni järgiesitab endistele linnapeadele kompensatsioonide maksmise taotluse uusametisse astunud linnapea, kuid selleks peab lahkuv linnapea avaldama soovi ja esitama taotluse kompensatsiooni saamiseks. See tähendab, et kui lahkunud linnapea ei soovi kompensatsiooni saada, siis ta ei taotle seda.

Esitati veel selline  küsimus: “Kui seadusega on ettenähtud kompensatsioon, siis miks raamatupidamine ei arvesta seda kohe nagu teistele töötajatele, miks tuleb seda veel täiendavalt volikoguskinnitada?

Volikogu võib kinnitada, aga võib ka keelduda kompensatsioonikinnitamast. Võib kinnitada seda erinevates summades, näiteks ühe kuu ulatuses,kolme kuu ulatuses või kuue kuu ulatuses. Selline pretsedent oli abilinnapea Viktoria Tsventarnajaga. Riina Ivanova oli siis volikogu esimeesjaleidis, et  Viktoria Tsventarnajal ei ole objektiivseid põhjusi kompensatsiooni saamiseks, kuna esitas lahkumisavalduse omal soovil ja enamus volikogu liikmetest nõustusid sellega.

Nüüd on olukord muutunud ja kompensatsiooni palub Riina Ivanova.  Kohe vastan küsimusele: „Miks keelduti kahel korral Riina Ivanovalekompensatsiooni maksmisest volikogu esimehe ametiposti eest?

Esimest korda ei kinnitatud seda taotlust, sest dokumentidega tekkis mingi segadus, taotluses oli kirja pandud summad töötamise eest volikogus ja puhkuste eest, aga Ivanovat ennast koosolekul ei olnud ja ta ei saanud volikogule  selgitusianda. Seetõttu ei saanud volikogu otsust langetada jalükkas selle edasi. Kui taotlus esitati teist korda oldi arvamusel, et kompensatsiooni maksmine polnud piisavalt põhjendatud: oli arusaamatu mille eest kompensatsiooni maksta. Osa rahvasaadikuid jäi arvamusele, et Ivanova täitis lihtsalt volikogu liikme kohustusi, kellele oli antud ülesandeks koosoleku juhtimine. Erinevalt Ljudmilla Jantšenkost võib Riina Ivanova taodelda kompensatsiooni 6 kuu eest.

Küsimusele:“Miks varem linnapead ja volikogu esimehed ei taodelnud kompensatsioonide maksmist?Mina vastust ei tea.

Kompensatsioonide väljamaksmise küsimused tulevad ilmseltlinnavolikogu päevakorda nüüdmil rahvasaadikud hakkavad otsustama, kas kompensatsiooneonvõi ei ole vajamaksta.

Minu kui volikogu esimehe volitused pole samuti igavesed. Võib-olla otsustavadrahvasaadikud, et volikogu esimees on vaja välja vahetada. Kuid juba praegu võin maKohtla-Järve rahvale kinnitada, et mina kompensatsiooni taotlema ei hakka.

Tiit Lillemets, Kohtla-Järve linnavolikogu esimees

Reklaam