Kutsume teid mitte jääma 2021. aasta valimistest eemale, ärge usaldage oma saatust kellelegi teisele – tehke valikud iseseisvalt!

Valimisliidu PROGRESS liikmed tänavad kõiki Kohtla-Järve linna inimesi, kes võtsid aktiivselt osa meie küsitlustest, helistasid meile või vestlesid meiega kohtumistel. Nii saime koguda olulist infot erinevatest valdkondadest: linna heakorrastus, sotsiaalküsimused, eelarve koostamine, kultuur, sport, haridus jne ning tänu sellele saime selgust, millised on esmased probleemid, mis on Kohtla-Järve inimestele eriti tähtsad. Kuulsime, mis valmistab neile muret ja mida peaks kindlasti paremuse poole muutma.

OLEME OMA PROGRAMMIS

TEIE ETTEPANEKUTEGA ARVESTANUD!

Oleme valmis võitlema lihtsate inimeste huvide ja väärika elu eest! Igal inimesel peab olema kindlustunne homse päeva osas!

KUI TE SOOVITE, ET MEIE LINNAS OLEKS:

– pidev kontroll eelarveliste vahendite sihikindla kulutamise üle ning et väheneksid väheefektiivsed  valitsemiskulud;

– lammutatud mahajäetud hooned, mis on koormaks elanikele (tühjaks jäänud endise kooli nr 7 hoone Purul, hoone Järve linnaosa sissesõidul, hoonete karbid Tammikus jne);

– loodud ettevõtjate nõukoda, mis aitaks kaasa linnaarendusele ja kaasaks linnavalitsusega dialoogi suurettevõtjaid ja väikeste firmade omanikke;

– loodud toetuste süsteem koolilõpetajatele, kes pärast eriala omandamist tuleksid tööle kodulinna;

– pidev eelarve- ja majandustegevuse auditeerimine munitsipaalasutustes eesmärgiga lõpetada eelarveliste vahendite mõttetu raiskamine;

– efektiivselt kasutatud munitsipaalomand ja rahalised sissetulekud välireklaami paigaldamisest;

– kaasatud Euroopa, riigi ja maakondlike sihtprogrammide rahastus;

– loodud n-ö süsteemne kuum liin või elektrooniline vastuvõturuum elanike suhtlemiseks võimudega;

– läbipaistev linnavalitsuse töökorraldus ja linnaametnikud teeksid oma tööst regulaarseid avalikke aruandeid;

– lõpetatud valimiseelse kampaania läbiviimine linna rahaliste vahendite arvelt;

– tähtsate küsimuste ja teravate sotsiaalsete probleemide avalik arutelu, kuhu saaks kaasata ühiskondlikud organisatsioonid ning aktiivsed linnakodanikud;

– regulaarne kodanike vastuvõtt ametnike poolt, eriti väljasõidu vormis igas linnaosas, mis lühendaks küsimuste lahendamise aega;

– nii, et vähemalt pooled volikogu komisjonide liikmed kuuluksid ühiskondlikesse ühingutesse ega sõltuks poliitilistest erakondadest;

– nii, et linnavolikogu liikmed esitaksid regulaarselt elanikele oma tegevusest aruandeid;

– loodud volikogu ja spetsialistide komisjon, mis tegeleks koostöös naaberomavalitsustega ühisprojektide realiseerimisega (ühistransport, avalike teenuste tasustamine jne);

– loodud uued pargid ning hooldatud olemasolevad haljasalad, kus noored emad, sportlased naudiksid linnakeskonda;

– Järve linnaosas rajatud suvelava, kus toimuks üritused lastele ning töötaksid lastekohvikud;

– ohutud ja kaasaegsed lastemänguväljakud igas linnaosas;

– suurem arv istepinke kõnniteede ääres ja parkides;

– plaanipäraselt ja süsteemselt lahendatud tänavakaubanduse korraldus, sh aiasaaduste müük;

– korralikud ja hooldatud kõik linnatranspordi peatuskohad;

– juurutatud videovalvesüsteem, mis takistaks stiihiliste prügilate tekkimist ja võimaldaks turvalist linnakeskkonda;

– tegus toetus sõja- ja tööveteranide ning pensionäride ühingute tegevusele (kaevurid, õpetajad, kultuuritöötajad jne), sest need inimesed ehitasid ja arendasid meie linna;

– loodud linnamuuseum, mis kajastaks linna ja selle inimeste ajalugu ning jäädvustaks ettevõtete tegevust läbi aastate;

– nii, et linna aukodaniku tiitlid määratakse sportlastele, kultuuritegelastele, õpetajatele, meedikutele ja teistele aktiivsetele inimestele;

– aktiivselt toimiv kultuuri- ja noorteorganisatsioonide tegevus online-formaadis;

– suurendatud munitsipaalomandis olevate kultuuri- ja noorsooettevõtete spetsialistide palku;

– korraldatud igas linnaosas keskealiste elanike vaba aja veetmise võimalused;

– loodud tasuta võimalus vabas õhus jälgida spordivõistluste ja muude ürituste ülekandeid; 

– avatud igas linnaosas noortekeskused või -toad;

–  loodud tasuta võimalused tegeleda spordiga, kasutades selleks välitrenažööre;

– rajatud jalgrattateed, paigaldatud välitenniselauad ja ehitatud skeitpargid;

– võimalus olla uhke meie sportlaste saavutuste üle, mis on saadud rahvusvahelistel ja siseriiklikel võistlustel;

– mõistlik tasu spordiklubidele, kes kasutavad ruumide rendi võimalusi – siis ei suurene ka lastevanemate rahaline koormus;

– meie lastel võimalus õppida kodulinnas vene keeles, samas täiendades oma eesti keele oskust, seejuures peab linna täiskasvanute gümnaasium säilima (!);

– tasuta järeleaitamine vähekindlustatud peredele, mis toimiks noortekeskustes;

–  loodud vaba aja veetmise võimalused koolivaheaegadel;

– head teed, mis on alati hooldatud ja õigeaegselt remonditud, sest teed peavad olema korras kogu aeg, mitte ainult valimiste eel;

– valgustatud ja varustatud istepinkidega jalakäijate tee Jõhvist Ahtmesse;

– ehitatud Jõhvi ja Ahtme vahele jalgrattatee;

– loodud korteriühistute esindajate nõukogu, mis võimaldaks kiiremat info levikut ja nõustamist juriidilistes küsimustes;

– Järve linnaosa bussijaam inimestele mugavas kohas;

– loodud sotsiaalne kauplus üksikutele vanuritele;

– loodud ligipääsetav linnakeskkond puuetega inimestele, kes vajavad sotsiaalset kaitset ja aktiivset kaasamist ühiskondlikku ellu;

– loodud väärikad elamistingimused hooldekodudes;

– tehtud korda vanurite hooldekodu hoone ja loodud väärikad elamisvõimalused.

SIIS HÄÄLETAGE VALIMISLIIDU PROGRESS POOLT!

VÕIM PEAB PÖÖRAMA ENNAST NÄOGA INIMESTE POOLE!

Reklaam