Esimese punktina hääletati Jõhvi Põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamise poolt.

See oli juba teine lugemine ja mingeid ettepanekuid või parandusi kehtestatud tähtajaks ei laekunud. Volikogu kinnitas Põhimääruse.

Kuna järgmised kaks punkti puudutasidki Põhimääruse muudatuste tegemist, siis ka need hääletati ja kinnitati nüüd eraldiseisvate töökordadena.

Järgmine punkt oli vist üks huvipakkuvamaid selle volikogul, sest valiti Jõhvi Aukodanik. Jõhvi valla aukodaniku kandidaadiks oli juba kord varem esitatud kandidaat Kalev Naur, kelle kandidatuuri esitas omal ajal valimisliit Jõhvi – meie kodu. Tookord jäi puudu üks hääl, kuigi häälte enamuse sai Kalevi kandidatuur ka siis, kui oli vajalik volikogu 11 häält 21-st. Seekord hääletamise sedeli saanud 19 volikogu liikmest kõik 19 toetasid Kalev Nauri kandidatuuri. Vallo Reimaa rõhutas oma kõnes, et temal kui Jõhvi aukodanikul oleks suur au olla koos Kalev Nauriga selles auväärses seltskonnas, sest tunneb Kalevit pikka aega ja on hästi kursis kõikide Kalev Nauri algatustega ja Jõhvi arengule suunatud tegevusega. Olgu see siis Aleksander Tõnissoni mälestusmärgi püstitamine või esimeste sõjaväeparaadide korraldamine presidendi osavõtul Jõhvi linnas, Kaitseliidu aktiivne juhatuse liige, Ukraina sõprussildade ja sõpruslinnade organiseerija ja väga paljude Jõhvit reklaamivate ürituste peakorraldaja. Aukodanikule on määratud ka 1000 eurone rahaline preemia.

Jõhvi valla Arengukava aastateks 2023-2030 koos eelarve strateegiaga esimene lugemine. Ettekandja arendusjuht, kes mainis, et dokumendi maht on üle 100 lehekülje. Avalikuks tutvumiseks on arengukava valmis septembri alguses, mil seda tutvustatakse nii ajalehes kui ka veebis. Ettepanekud muudatusteks või parandusteks on oodatud majanduskomisjonile 11.septembrini.

Jõhvi valla heakorra eeskiri võeti vastu 2007.aastal ja seda korrigeeriti 2013.aastal seoses seaduse muudatustega. Sisuliselt pole seda uuendatud ning eeskiri vajab põhjalikku uuendamist. Otsustati anda tähtaeg muudatuste ja ettepanekute tegemiseks kuni 5. septembrini kella 14.00-ks.

Punktis 6 Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kord. Ettekandja  tegi ettepaneku tõsta kooliminevate laste toetust 100-lt eurolt 150-le eurole. Sellise muudatuse tegemisega oli arvestatud eelarve koostamisel ja probleemi ei nähta. Otsus võeti vastu üksmeelselt.

Punktis number 7 paluti volikogult luba osaleda projektis tööealiste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamiseks EHISA raames.

Otsustati toetada.

Toimus Jõhvi valla heakorraeeskirja esimene lugemine.

Rahvaküsitluse tulemustest selgus, et 9418 Jõhvi vallas elavast elanikust osales kõigest 288 inimest. Neist 106 hääletasid kirjalikult ankeediga ja 182 elektrooniliselt.

Tulemuseks oli – 238 inimest hääletas Jõhvi linna kasuks ja 50 inimest ei soovinud staatuse muutmist, olles rahul valla statuudiga. Volikogu kinnitas rahvahääletuse tulemused.

Seoses põhikooli ehituse venimisega palus vallavalitsus pikendada Jaama 10 hoone rentimist, kus õpivad ajutiselt Jõhvi Põhikooli õpilased. Rahvasaadikud andsid selleks loa. Sama ehitust puudutas ka rendilepingu pikendamise vajadus Sompa 5a hoones, mida samuti kasutab ajutiselt Jõhvi Põhikool. Ehitaja lubas anda koolimaja üle aasta lõpuks, aga ametlikult on fikseeritud üleandmise kuupäevaks 15 juuni 2023.a.  Keskfraktsiooni poolt tulnud küsimusele, kui palju on maksma läinud nende hoonete rentimine vallale ja kui palju tuleb veel maksta, ettekandja vastata ei osanud.

Viimane punkt puudutas Narva maantee J1  teelõigu (2160m2) tasuta ülevõtmist valla bilanssi ja tulevikus selle hooldamist. Kulutuseks pakutu 62 eurot m2.

 Volikogu kinnitas loa andmise teelõigu üle võtmiseks.

 Järgmine volikogu toimub 15. septembril.

Reklaam