15.septembril  toimus järjekordne Jõhvi vallavolikogu istung.

Vallavolikogu esimese punkti all pakuti teha Toila vallavolikogule ettepanekühinemise läbirääkimiste alustamiseks. Hääletamisele  läks  ainult läbirääkimiste algatamine Toila vallaga, mida enamus volikogu liikmeid toetas.

Teine ja kolmas punkt puudutasid kordade kinnitamist. Esimene nendest oli Jõhvi kultuuritegevuse ja omaalgatuse toetamisekorra kinnitamine. Korra uuendamise vajaduse tingis osaliselt see, et hindamise kriteeriumid olid hindajate jaoks keerulised ja vajasid lihtsustamist.

Sporditegevuse toetamise korra muutmine oli väga pikalt Jõhvi volikogus arutelul ja lõpuks võeti see vastu viies sisse mõned märkimisväärsed muudatused, nagu näiteks erandkorras teise omavalituse klubide toetamine, kui klubi pakub sporditegemiseks selliseid spordialasid mida Jõhvis näiteks pole. Siin toodi näitena iluuisutamist ja jäähokit. Mõlemadkorrad kinnitati.

Järgnevalt valiti volikogu revisjonikomisjoni uus liige.  Kinnitati ka uus noorsookomisjoni liige.

Punktis nr.6 taotleti  jätta kehtestamata Narva maantee 36 kinnistu detailplaneering, sest sooviavaldaja ei esitanud ühtegi dokumenti ja ei reageerinud saadetud kirjadele kahe aasta jooksul. Volikogu toetas ettepanekut.

Lõpetati detailplaneeringu koostamine aadressil Pargi tänav T-9, mis oli2021.aasta volikogus algatatud sooviga leida sobiv asukoht tulevasele Jõhvi Jäähallile. Uue vallavalitsuse ja volikogu huvi jäähalli vastu on täielikult kadunud, vahendeid selleks pole planeeritud ja seetõttuotsustati lõpetada detailplaneeringu koostamine. 11 häält toetas ettepanekut ja otsus võeti vastu.

Seose Ukrainast saabunud pagulaste arvu kasvuga palus vallavalitsus volikogult luba osaleda Euroopa Sotsiaalfondi projektis pagulaste toetusrahade saamiseks, mis võimaldaks tööle võtta kaks juhtumikorraldajat ja saada toetust kuni 60684 eurot. Omaosalus oleks 9103 eurot. Volikogu toetas ettepanekut. Punkt 9 kinnitati samuti Jõhvi volikogu poolt omapoolsete lisadega, mis sätestasid müratõkke seinte paigaldamist teatud tee servadesse.

 Sellega lõppes volikogu istung ja järgmise volikogu istungi päevaks kuulutas volikogu esimees 13.oktoobri 2022.a.

PANORAMA

Reklaam