18. veebruaril kinnitas Jõhvi Vallavolikogu 2021. aasta eelarve. Eelarves on arvestatud, et 21000 eurot kulutatakse kaasava eelarve idee (või ideede) realiseerimiseks. Kaasava eelarvega seotud menetlemine toumub vastavalt kaasava eelarve koostamise ja täitmise korrale, mis määrusena võeti vastu novembris 2020.

Kaasava eelarvega luuakse Jõhvi valla elanikele võimalus teha ettepanekuid valla eelarves selleks määratud summa ulatuses (2021. aastal – 21000  eurot) kogukonna huvides investeeringute tegemiseks ning parimate ettepanekute väljaselgitamiseks hääletuses osalemiseks. Kaasava eelarve suuruse igaks eelarveaastaks kinnitab Jõhvi Vallavolikogu vastava otsusega.

Kaasava eelarve ettepanek (või konkreetne objekt) peab pakkuma avalikku hüve ja olema reguleeritav avalikku kasutusse, ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Vallavalitsus kutsub üles kõiki valla arengust huvitatud isikuid tegema ettepanekuid valla kaasavasse eelarvesse. Ettepaneku võib esitada vallavalitsusele selle esitaja poolt allkirjastatult paberkandjal aadressil Jõhvi linn, Kooli 2 (postiindeks 41595) või digitaalselt allkirjastatult e-posti teel aadressile johvi@johvi.ee kuni aprilli lõpuni.

Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane Jõhvi vallas elukohta omav isik. Ettepaneku hinnanguline suurus on minimaalselt 5 000 eurot (käibemaksuta) ja maksimaalselt kaasavaks eelarveks kinnitatud summa ehk 21000 eurot.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress;

2) kirjeldus, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Jõhvi valla jaoks;

3) sihtrühm, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu;

4) hinnanguline maksumus (soovitavalt eelarve või eelkalkulatsioon liigendatud kujul);

5) muu oluline info (teostamise eeldatavat ajakava ja kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

Ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul. Vallavalitsus moodustab ettepanekute hindamiseks komisjoni, mis peab ettepanekutele hinnangu andma hiljemalt 15. mail.

Ettepanekuid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

1) esitatud ettepaneku originaalsus;

2) esitatud ettepaneku vajalikkus/olulisus Jõhvi vallale; 3) esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;

4) esitatud ettepaneku teostatavus ja jätkusuutlikkus;

5) esitatud ettepaneku realiseerimisel ei teki olulisi püsikulusid vallale.

Ettepanekud, mis ei vasta nõuetele või ületavad ilmselgelt ettepanekule kehtestatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritavad ühe eelarveaasta jooksul või kui ettepanek on vastuolus heade tavade või kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse edasisest menetlusest.

Ettepanekute hindamise tulemusena selgitatakse välja kuni viis ettepanekut, mis pannakse rahvahääletusele ning need avaldatakse valla veebilehel ja nendega saab tutvuda vallavalitsuse hoones.

 Ettepanekute hääletuse korraldab ja viib läbi vallavalitsus kümne päeva vältelc2021 aasta juunikuus. Hääletamise aeg avalikustatakse kohalikes meediakanalites ning vallaveebilehe kaudu.

Rahva hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas. Hääletada saab elektrooniliselt Jõhvi valla veebilehe kaudu ning paberkandjal Jõhvi Vallavalitsuses (Jõhvi linn, Kooli 2) tööaegadel. Iga hääletusel osaleja saab hääletada ühe ettepaneku poolt. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata. Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus korraldusega. Hääletamise tulemused avaldatakse kohalikes meediakanalites ja valla veebilehel.

Elluviimisele kuuluvad enim hääli saanud ettepanek (võu ettepanekud), mis lähtuvalt ettepanekute eeldatavast maksumusest jäävad kaasavale eelarvele eraldatud summa piiridesse, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ettepanekut ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada. Parimaks tunnustatud ettepaneku elluviimise korraldab vallavalitsus.

Ei ole välistatud situatsioon, kus kaasava eelarve summa  arvestatakse valla eelarve investeerimistegevuse kuludesse. See võib juhtuda, kui kaasava eelarve menetlemise ajal:

1) ei laeku ühtegi realiseeritavat ettepanekut;

2) laekunud ettepanek ületab kaasava eelarve summa (sh paremusjärjestuselt järgmine idee);

3) ükski esitatud projekt ei vasta käesolevas määruses kehtestatud nõuetele;

4) hanke tulemusel selgub, et objekti või objektide maksumus ületab eelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud raha.

Jana Kuiv

Reklaam