Palume selgitada Jõhvi Vallavolikogu viimase istungi päevakorrapunkti  „Jõhvi vallavalitsuse hallatava asutuse asutamine” sisu. Eelnõu selgituskirjas on öeldud, et jutt on võimalikust Jõhvi Sotsiaaltöö Keskusest.

Vastab Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov:

Seadusest tulenevalt on kohaliku omavalitsuse üheks tähtsaks ülesandeks oma haldusterritooriumil elavatele elanikele sotsiaalhoolekandeliste teenuste tagamine. Teenuste tagamine toimub, kas läbi Jõhvi valla oma allasutuste/sihtasutuste (Jõhvi Sotsiaalmaja, Jõhvi Eakate Päevakeskus, SA Jõhvi Hooldekeskus)või siis elanikele vajaliku sotsiaalteenuseid osutava vallavalitsuse partneri abiga (Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda, Ida-Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus jms).

Jõhvi valla elanikele osutatakse kõiki sotsiaalhoolekande seadusest tulenevaid sotsiaalteenuseid, kuid samas arendatakse projektipõhiselt ka valla elanikele uusi vajalikke sotsiaalteenuseid nagu kogukonnas elamise teenus, dementsussündroomiga isikute päevakeskus ja intervallhoid. Samuti nõuavad arendamist ning kaasajastamist praegu valla poolt osutatavad sotsiaalteenused, näiteks koduabiteenus, eluruumi tagamise teenus (Sotsiaalmaja).Kogukonnas elamise teenuse projekt peaks käivituma juba sellel suvel. See on riiklik erihoolekandeteenus, mille osutamist rahastatakse riigi poolt.

Selleks, et kohe käiku mineva sotsiaalteenuse juhtimine, uute sotsiaalteenuste käivitamine ning olemasolevate sotsiaalteenuste arendamine toimuks juriidiliselt õigesti ning sihipäraselt, on vajalik, et Jõhvi vallas oleks oma üksus, kes sotsiaalteenuste opereerimise ja arendamisega tegeleks.

Muidugi nõuab selle küsimuse lahendamine aega, kaalumist (ruumid, finantsvõimekus, dokumentatsiooni ettevalmistamine) ning vallavolikogu liikmete otsustamist. Liigume koos uute arengute poole ning töötame välja Jõhvi valla elanike jaoks parimad lahendused.

Reklaam