Jõhvi vallavolikogu on oma nelja-aastase tööga jõudnud lõpusirgele. Raske on kokku lugeda, mitu umbusaldust vallajuhtidele on nende aastate jooksul volikogule esitatud. Samuti on raske aru saada, millisesse fraktsiooni keegi kuulub, sest volikogu „kaardimäng” on kestnud mitu aastat.
Ka 16. septembril toimunud volikogu istung läheb Eesti omavalitsemise ajalukku. Otsuste vastuvõtmiste maraton kestis täpselt 63 minutit. Nädalaleht Panorama tutvus otsuste eelnõudega ja jälgis istungi videoülekannet.

Jõhvi vallavolikogu 16. septembri istungit juhtis äsja kriminaalkaristuse saanud volikogu esimees Niina Neglason. Ta tunnistas volikogu liikmete ees esinedes, et praegune volikogu koosseis oma tegevuse viimasel kuul väga olulisi otsuseid enam vastu ei võta. Samas oli istungi päevakorras 21 küsimust. Kuna istung kestis täpselt 63 minutit, siis koos päevakorra kinnitamisega kulus iga päevakorraküsimuse arutamiseks ja otsuse vastuvõtmiseks kolm minutit. Enamik vastuvõetud otsustest omavad siiski pikemat mõju kui ainult üks kuu.

Volikogu istung algas kuue isiku umbusaldamise hääletusega. Tegelikult oli juba umbusalduste esitamise hetkel selge, et tegemist on opositsioonipolitikute demostratsiooniga ja vajalikku poolthäälte arvu kokku ei tule. Kõik volikogu liikmed saavad ju aru, et septembris pole enam mingit mõtet volikogu esimeest, vallavanemat, kahte abivallavanemat ning hariduskomisjoni esimeest ja sama komisjoni aseesimeest vahetada. Nii jättiski volikogu enamus ametisse volikogu esimehe Niina Neglasoni, vallavanema Maris Toomeli ja kaks abivallavanemat – Jüri Konradi ja Max Kauri. Veel ühe kuu saavad hariduskomisjoni juhtida selle esimees Mait Sepp ja aseesimees Aleksandr Romanovitš.

Volikogu kinnitas peagi toimuva Jõhvi vallavolikogu viienda koosseisu valimise korraldamiseks jaoskondade komisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Valimine viiakse läbi kolmes valimisjaoskonnas: valimisjaoskond nr 1 on Jõhvi vallavalitsuse ruumides (Kooli 2), valimisjaoskond nr 2 Jõhvi vene põhikooli ruumides (Narva mnt 16) ja valimisjaoskond nr 3 Jõhvi kontserdimaja ruumides (Pargi tn 40).

Volikogu andis vallavalitsusele loa korraldada kaks energiatõhususega seotud hanget – üks Kalevipoja lasteaias ja teine Jõhvi vene põhikoolis. Jõhvi vallavalitsus plaanib 2021. aastal korraldada kaks hanget projekteerimistööde teostamiseks – Jõhvi lasteaedade Kalevipoja hoone ja Jõhvi vene põhikooli hoonete energiatõhususe parandamiseks. Projekteerimistööde käigus koostatakse ehitusprojektid: akende vahetuseks mõlemas hoones, päikesepaneelide paigaldamiseks mõlemale hoonele, küttesüsteemi rekonstrueerimiseks lasteaia hoones ja Jõhvi vene põhikooli huvikooli korpuse osas, millest on välja arvatud hoone esimene korrus. Veel projekteeritakse huvikooli korpuses ventilatsioonisüsteem, millest on samuti välja arvatud korpuse esimene korrus.
Kõigi nende projekteerimis- ja ehitustööde läbiviimiseks on vallale eraldatud toetus riigihalduse ministri 26. veebruari 2020 määruse nr 7 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 12 lõigete 6 ja 7 ning § 14 lõike 3 alusel. Kokku on projekteerimis- ja ehitustööde läbiviimiseks eraldatud 1 095 000 eurot, millest valla omafinantseering moodustab 31 protsenti ehk 339 450 eurot, mis on tagatud Jõhvi vallavolikogu 18. märtsi 2021 otsusega nr 306 „Projektide omafinantseeringu tagamine meetme „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine” projektides osalemiseks”. Projekteerimistöödeks on nimetatud summast planeeritud umbes viis protsenti. Nimetatud projekteerimistööde teostamiseks korraldatakse hanked käesoleval aastal ja hankelepingu täitmine jääb 2022. eelarveaastasse.

Volikogu kinnitas otsuse, mille alusel saab juba uus vallavalitsus tööle rakendada ajutise Pargi keskuse arendustegevuse komisjoni. Kes on need inimesed, kellest komisjonide liikmed saavad, selgub hiljem, kuid kindlasti peavad ametikoha järgi komisjoni kuuluma vallavolikogu esimees, revisjonikomisjoni esimees ning majandus- ja eelarvekomisjoni esimees.

Volikogu liige Arthur Seppern ütles pärast istungit, et ootas Niina Neglasoni poolt enese taandamist volikogu juhtimisest. See oleks olnud aus samm hiljutise kohtuotsuse valguses. Viimasel volikogu töökuul võiks Sepperni arvates volikogu juhtida aseesimees.

Jana Kuiv

Reklaam