17. veebruaril 2022 toimunud Jõhvi volikogu istungil kinnitati otsus anda uuele staadionile Heino Lipu nimi, peale selle volikogu otsus viis lõpuni uue hallatava asutuse Jõhvi Sport moodustamise ning kinnitas asutuse põhimääruse.

Heino Lipu staadion

Volikogu istungi esimeses osas anti saadikutele teavet Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse (IVEK) tegevusest kahel viimasel aastal.

Järgmine päevakorrapunkt oli loogiliseks jätkuks eelmisel volikogu istungil algatatud kohanime määramiseks. Veel 8. detsembril 2021 tegi MTÜ Heino Lipp Fond ettepaneku anda uuele Jõhvi staadionile Heino Lipu nimi. Nüüd kui on seadusega ettenähtud eelnõu avalikustamise protsess läbitud sai volikogu õiguse hääletada nime andmise küsimuses. Tuletame meelde, mis moel on tuntud sportlane seotud Jõhviga ja Ida-Virumaaga. Heino Lipp sündis 21. juunil 1922 ja suri 28. augustil 2006. 1940. aastal lõpetas ta Jõhvi Keskkooli. Oma esimese diplomi sai Heino Lipp teadaolevalt 1940. aastal Jõhvis mitmevõistluse võitjana. Ta võitis aastail 1945–53 NSVL-i meistrivõistlustel 12 kulda (6 kuulitõukes, 4 kettaheites, 2 kümnevõistluses), 2 hõbedat (kuulitõukes) ja 3 pronksi (kuulitõukes, kettaheites ja 4 x 400 m teatejooksus).

Tuli aastail 1944–1955 21 korral Eesti meistriks (ka tõkkejooksus ja 400 m-s) ja sai 7 hõbedat. Püstitas aastail 1947–1951 kuulitõukes 6 Euroopa rekordit, 13 NSVL-i rekordit (10 kuulitõukes, 1 kettaheites, 2 kümnevõistluses) ja 16 Eesti rekordit (kuul, ketas, 110 m tõkkejooks, kümnevõistlus). 1951. ja 1952. aastal püstitas kuulitõukes ja viievõistluses ka NSVL-i sisevõistluste rekordi. Oli kümnevõistluses 1948.a maailma edetabeli juht ning 1947 ja 1949 teine, 1947 teine ka kuulitõukes. Võistles 31 korda Eesti koondises ja 2 korda NL-i koondises (Moskvas). Poliitilise usaldamatuse tõttu teda rahvusvahelistele võistlustele ei lubatud. Meistersportlase nimetus anti Heino Lipule tagantjärele 1954, NSVL-i teenelise meistersportlase nimetus 1965. Kuulus Kergejõustiku Föderatsiooni presiidiumi, oli treenerite nõukogu esimees, föderatsiooni presiidiumi aseesimees, Tallinna sektsiooni esimees, Kalevi ja EOK auliige. Veel oli Heino Lipp Oli TÜ kergejõustiku kateedri õppeülesannete täitja ja õppejõud, hiljem TPedI KKT õppejõud. Oli ka Eesti koondise treener.

Jõhvi vallavolikogu kantselei avalikustas korralduse eelnõu Jõhvi valla kodulehel 28. jaanuarist 2022 – 11. veebruarini 2022. Kirjalikke ettepanekuid ei esitatud. Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 4 ja § 6 lõike 2, Jõhvi vallavolikogu otsustas määrata Jõhvi linnas Hariduse tn 3, Hariduse tn 5, Hariduse tn 5t, Puru tee 4 ja Puru tee 10 asuva staadioni kohanimeks „Heino Lipu staadion“.

Uus hallattav asutus Jõhvi Sport

Järgmine volikogu istungi päevakorrapunkt oli samuti seotud spordiga. Rahvasaadikud pidid otsustama uue hallattava asutuse Jõhvi Sport moodustamise, sellega kaasnes ka uue asutuse põhimääruse kinnitamine.

Jõhvi Sport on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkond on vallavara (mõeldud on vaba aja ja spordi taristu, sh spordi- ning muud rajatised ja hooned) haldusteenuse osutamine. Asutuse põhieesmärgiks on tema valduses olevate spordirajatiste haldamine ja arendamine eesmärgiga tagada aastaringselt Jõhvi valla elanikele ja külalistele võimalused kehalise ja vaimse vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks ning vaatemängulise spordielamuse saavutamiseks. Jõhvi Sport tegevused on järgmised:

1) haldamisele antud maa-alade, rajatiste ja hoonete igapäevane korrashoid ja vajalike hooldustööde tegemine;

2) haldamisele antud maa-alade, rajatiste ja hoonete kasutusse andmine tasuta või tasu eest ning selleks kasutusse andmise või üürilepingute sõlmimine;

3) tingimuste loomine valla elanikele tasuta vaba aja veetmise ja sportimise võimalusteks vabas õhus;

4) haldamisele antud rajatiste ja hoonete toimimiseks ning eesmärgipäraseks kasutamiseks vajaliku inventari kavandamine, soetamine ja korrashoidmine;

5) informatsiooni kogumine ja edastamine asutuse kasutamise ja spordisündmuste toimumise kohta.

Uue asutuse sisulist tööd korraldab asutuse juht, peale selle moodustatakse 5-liikmeline nõukogu. Nõukogu liikmed nimetab vallavalitsus 4 aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kelle ülesandeks on nõukogu koosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine.

Asutusele Jõhvi Sport volikogu kinnitab oma eelarve. Asutuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

Vahetult enne volikogu istungit toimunud volikogu eestseisuse istungi protokollist võime lugeda, et peale uue asutuse moodustamise otsuse kinnitamist kuulutatakse välja konkurss asutuse juhi leidmiseks. Uue asutuse rahastus on kavas kinnitada lisaeelarvega märtsis ja reaalne aeg tööle hakkamiseks oleks 1. aprill.

Asutuse Jõhvi Sport loomisega saab Jõhvi spordikool keskenduda õppekavade täitmisele, spordiobjektide haldamine jääks asutuse Jõhvi Sport õlgadele.

Volikogu liikmete enamuse häältega otsus asutuse Jõhvi Sport moodustamisest sai volikogu kinnituse. Küsimuse arutamisel volikogu liige, Vene põhikooli juht Irina Šulgina väljendas kriitilist seisukohta uue ettevõtte võimekusest hallata võrdsel määral kooide spordiobjekte. Tema arvates võiks ikka igas koolis olla oma tehniline personal, kelle ülesanne oleks konkreetse õppeasutuse spordirajatiste haldamine. Sama päevakorra küsimust kommentteris nädalalehele Panorama volikogu liige Evelyn Danilov: “Fraktsioon Jôhvikad toetab uue hallatava asutuse Jõhvi Sport moodustamist. Ajal, kui spordiobjekte rajatakse Jõhvi valda järjest juurde ja me ise sellele jõudsalt kaasa aitame, tuleb môelda ka nende haldamise ja hooldamise peale. Ma ei pea ôigeks, et spordikool, mille pädevus on spordiôppe korraldamine ja ôppekavade läbimine, tegeleb samaaegselt niitmiste, rohimiste jne organiseerimisega. Leiame, et Jôhvi valla arenguks on vajalikud sarnased otsused. See annab kindlasti tunduvalt professionaalsema lähenemise objektide haldamisele kui see seni on olnud.” Samas Danilov rõhutas, et koolide spordirajatised võiksid ikka kuuluda  koolidele.

Hanked ja vallavara kasutamine

Veel otsustas Jõhvi vallavolikogu anda vallavalitsusele luba kahe hanke korraldamiseks. Üks projekt on seotud munitsipaalasutuse Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja teise evakuatsioonipääsu, päikeseelektrijaama ning uute akende ja küttesüsteemi projekteerimis-ehitustöödega. Teine kusprojekt on seotud Jõhvi Vene Põhikooli hoone päikeseelektrijaama, uute akende ning ventilatsiooni- ja küttesüsteemi projekteerimis-ehitustöödega.

Viimaseks päevakorra küsimuseks oli vallavara valitsemise korra muutmine. Eelmine kord kinnitati volikogus mais 2015. Miks tekkis vajadus muuta kehtivat vallavara valitsemise korda? Selle spetsiifilise KOV valitsemisega seotud küsimuses Panorama taas palus selgitust volikogu liikmelt Evelyn Danilovilt. “Jõhvi vallavara kasutamise korra § 19 reguleerib vallavara kasutusse andmist otsustuskorras. 2015. aastal kui nimetatud kord kehtestati, siis ei olnud veel avalikkusele pakutavaid uusi teenuseid nagu elektritõukerataste ja kohviautomaatide teenust. 2021 aastal otsustati proovida Jõhvi vallas pilootprojekti milleks oli Bolt tõukerataste renditeenust. See teenus võeti valla elanike poolt väga positiivselt vastu. Selleks, et uued teenused saaksid mugavamalt ja kiiremalt Jõhvi vallas rakendust leida, on otstarbekas laiendada vallavara otsustuskorras kasutusse andmise regulatsiooni ja anda nii vallavalitsusele kui volikogule võimalus anda vallavara otsustuskorras kasutusse, selgitas Danilov.

Jana Kuiv

Reklaam