20. mail toimunud Jõhvi Vallavolikogu istungil oli taas päevakorras umbusaldamine. Vaatamata juba selle aasta oktoobrikuus toimuvatele kohalikele valimistele, otsustasid koalitsiooni fraktsioonid Meie Kodu ja Keskerakond panna volikogu lauale umbusaldusavalduse volikogu esimehe Aleksei Naumkini ja vallavanema Jüri Konradi suhtes. Umbusaldusavaldusega ühinesid ka kaks opositsiooni saadikut. Nädalaleht Panorama tutvus otsuse eelnõuga ja palus kommenteerida vallajuhtidele suunatud kriitikat Nikolai Ossipenkol.

Volikogu päevakorra teise punktina arutasid Jõhvi saadikud volikogu esimehe Aleksei Naumkini tegevust. Põhimõtteliselt oli see volikogu juhi umbusaldamine. Otsuse eelnõus on kirjas, et volikogu esimees eksis valimiskampaaniat tehes ühe tähtsa reegli vastu – ta eiras Jõhvi valla kommet teha valimiskampaaniat oma kulude ja kirjadega, mitte varjutult valla rahakoti arvel. Mida see süüdistus tähendab? 5 märtsil 2021 sõlmis volikogu esimees Aleksei Naumkin Vallavolikogu kantselei nimel töövõtulepingu töötajaga, kelle ülesanne oleks koordineerida noortekogu tööd. Olematu noortekogu „töö koordineerimine” pidi sõlmitud lepingu alusel kestma 8. märtsist kuni 17. oktoobrini. Ehk siis täpselt kogu valimiseelse perioodi kuni valimistepäevani, kui lõpeb ametlikult valimiskampaania. Volikogule esitatud eelnõus on selgelt öeldud, et vallas pole mingit noortekogu valitud, seega pole ka mida koordineerida. Olematu noortekogu pole seni esitanud ka ühtegi aruannet oma tegevusest. See-eest on olemas sotsiaalmeedias nootrele suunatud lehekülg, kus volikogu esimees Aleksei Naumkin ja vallavanem Jüri Konrad kutsuvad noori hääletama. Selle Facebooki lehekülje haldamine oli ka volikogu esimehe poolt tööle võetud töötaja ülesanne. „On ilmne, et volikogu esimees A.Naumkin on ületanud talle KOKS-i, valla põhimääruse, volikogu kantselei ja noortevolikogu põhimäärusega antud pädevust ja volitusi ning sõlminud töövõtulepingu kitsalt isiklike eesmärkide saavutamiseks – tagamaks sügisel tema jaoks edukas valimiskampaania ja valimistulemus. Välistatud ei ole seejuures laiemalt ka erakondlike eesmärkide saavutamine. Kahetsusväärselt on eesmärgi saavutamiseks asutud kasutama avalikku ressurssi – maksumaksja raha”, on kirjas otsuse eelnõus.

Valimisliidu Meie Kodu juht Nikollai Ossipenko lisab, et volikogu esimees tegutses omavoliliselt, töötaja rakendamine ei olnud kooskõlastatud koalitsiooniga ja noorsookomisjoniga. Vähe sellest, antud situatsioonis on tahtmatult kannataja pool töövõtja, kellel ei olnud mingit aimu, et satub juriidiliste kääride vahele. Inimest, kes võib-olla siiralt soovis anda oma panus valla noorte elu parandamiseks, kasutati ära poliitilistes mängudes.

Nikolai Ossipenko on kriitiline ka vallavanema Jüri Kondradi tegevuse suhtes. Täpsemalt, just selle suhtes,mis on seni tegemata. Selle aasta vallaeelarve on juba ammu jõustunud, kuid eelarvesse kirjutatud tööd seisavad. Vallavalitsuse juht ei ole suutnud korraldada oma enda tööd ja ka suunata oma alluvaid. Volikogu fraktsioon Meie Kodu ei näe aktiivsust Jaama tänava lasteväljaku arendamisel, paigaldamata on linnarahvale lubatud pingid, ei liigu ka muud projektid, mida on eelarvesse pakkunud Meie Kodu. Vallavanema vastus, et juulis-augustis üritatakse projektidega edasi liikuda ei kõla tõsiselt. Nikolai Ossipenko läheb oma kriitikas üle sarkasmile – detsembris uusi pinke linnaruumi pole enam kellelegi vaja. Fraktsioon Meie Kodu on edastanud vallavalitsusele mitmeid järelpärimisi, on küsitud, miks projektid ja eelarvesse kantud tegemised seisavad? Vastuseid ei ole!

Nikolai Ossipenko arvates on tekkimas situatsioon, kus just valimiste eel pidurdatakse koalitsiooni ettevõtmisi. Pärast „peseb” vallavanem käed puhtaks, aga volikogus esindatud fraktsioonid peavad andma oma aruandeperioodil selgitusi, miks lubadused ja eelarvesse kirjutatud projektid jäid tegemata.

Kirjeldatud olukord Aleksei Naumkini ja Jüri Kondradiga ongi viinud järjekordse umbusalduseni Jõhvi Vallavolikogus. „Minul on väga kahju ja väga häbi, et meil on sellised vallajuhid. Kahju, et valla asju ajab selline ebakompetentne tiim”, teeb järelduse Ossipenko.

Küsimusele, mis siis saab edasi, Ossipenko vastab nii: „Hetkel ei olegi kõige tähtsam, kes tuleb asemele. Küsimus pole persoonides. Tähtis, et saaks vallaasjad liikuma, keegi peab selle ametnike seltskonna ometi tööle panema. Isegi siis, kui kolmeks-neljaks kuuks leitakse vallavanema kohusetäitja, on sellest rohkem kasu”.

Nikolai Ossipenko, kes veel kuu aega tagasi kutsus volikogu saadikuid lõpetama oma volitused ilma intriigide punumiseta ja skandaalideta, on sunnitud meelt muutma. „Ei ole võimalik lihtsalt oodata oktoobrikuud. Ei saa peita pead liiva alla, kui elu vallas on praktiliselt seiskunud. Meie Kodu ei ole huvitatud skandaalidest, kuid projektid ei liigu”.

Volikogu kodukord näeb ette pärast umbusaldusavalduse üle andmist saab umbusaldushääletust läbi viia alles järgmisel volikogu istungil. Seega on konkreetsed personaalsed otsused veel ees. Nikolai Ossipenko märgib, et personaalsed lahendused on fraktsioonide ja koalitsiooni teema, tema isiklikult “kandidaatidega” mingeid läbirääkimisi pidada ei kavatse.

Jõhvi Vallavolikogu viimane istung väärib tähelepanu ka seoses sellega, et mitmed tähtsad päevakorrapunktid võeti arutuselt maha. Näiteks küsimus valla põhimääruse muutmisest ja Sotsiaaltöö Keskuse loomisest võeti päevakorrast maha volikogu esimehe Aleksei Naumkini algatusel. Valla põhimääruse muutmine piidi puudutama aukodaniku staatust ja rahalist toetust neile, kes erinevatel aegadel on saanud aukodaniku tiitli. Jõhvi Sotsiaaltöö Keskuse loomise vajadust põhjendab selle lehenumbri rubriigis “Küsimus-vastus” abivallavanem Evelyn Danilov. “See on täiesti lubamatu, et need tähtsad küsimused võeti päevakorrast maha. Aleksei Naumkini käitumine ka siin tekkitab vallale kahju. Sotsiaalvaldkonna projektidega viivitamine võtab vallalt ära ligi 500 tuhat eurot. Mitmete projektide algataminne peaks langema juuni algusesse, kuid vallas ikka pole veel alustatud Sotsiaaltöö Keskuse loomisega ”, ütleb Nikolai Ossipenko.

Jana Kuiv

Märkus Jõhvi valla lisaeelarve juurde
Jõhvi Vallavolikogu võttis arutusele lisaeelarvega seotud küsimuse. Kõik, mis on seotud eelarvega, eriti selle kuluridadega, tekitab poleemikat ja vajab täpsustamist. Fraktsioonil Meie Kodu on oma kindel ettepanek lisaeelarve summade jaotamiseks. Siis kui renoveeriti Jõhvi Vene Põhikooli ujulat, „kadus” sellele projektile suunatud eelarvelistest vahendidest ligi 10 tuhat eurot. Renoveerimise käigus otsustati kokku hoida heade ja kvaliteetsete vee¢ ltrite arvelt. Fraktsioon Meie Kodu ja isiklikult Nikolai Ossipenko on arvamusel, et raha tuleb tagastada! Ujula ja vee kvaliteet on lahutamatud. Vee puhtusest oleneb ujula kasutajate tervis.
Panorama

Reklaam