Jõhvi Vallavolikogus on taas laual kaks umbusaldusavaldust – volikogu esimehele ja vallavanemale. Võib täie tõsidusega ennustada, et järgmisel volikogu istungil toimuvad valla juhtimises suured muutused. Umbusalduse algataja oli volikogu Keskerakonna fraktsioon. Avaldustega ühinesid fraktsiooni Meie Kodu liikmed ja lisaks veel ka kaks Reformierakonna fraktsiooni liiget. Keskerakonna fraktsiooni liige Allan Mänd andis nädalalehele Panorama mahuka intervjuu, kus selgitab valla juhtkonna vahetuse tagamaid. Mänd nimetab peamiseks põhjuseks valla juhtide saamatust koordineerida valla tööd. On tehtud märgatavalt palju vigu, mis on pidurdanud valla arengut.

 – Jõhvi vallas ei ole mitme võimuvahetuse tulemusena ikka suudetud moodustada sellist töökat ametnike meeskonda, mis viiks valla arengut edasi. Paljud olulised projektid seisavad, juhtimises on tehtud vigu ja on olnud põhjendamatut venitamist. Miks just meil on nii juhtunud?

– Olen sellega nõus! Volikogus on nii, et enamus saadikuid paneb paika valla arengu prioriteedid. Juhtiv enamus sõlmib koalitsioonilepingu. Valla juhid on kohustatud realiseerima neid projekte, mis on saanud heakskiidu volikogus ja mis on kaetud eelarveliste vahenditega või muude rahaallikatega. Kahjuks ei ole praegune vallavanem suutnud korraldada vallavalitsuse efektiivset tööd. Mitmed  projektid ja vallavolikogu otsused on jäänud unarusse. Samas näeme, et valla eelarvelisi vahendid raisatakse täiesti asjatult. Näiteks ei suuda valla spetsialistid otstarbekalt kulutada neid summasid, mis on saadud Jõhvi raudteejaama rekonstrueerimiseks. Neid töid, mida tehakse, ei võimalda inimestel mingil moel jaamahoonet kasutada. Isegi selleks, et halva ilma korral varjuda katuse alla. Kellele on sellist töötegemist vaja? Vallaametnikud väidavad, et pole elektrit, aga jaamahoone kõrval on elektripostid. Väidetakse, et pole muid vajalikke kommunikatsioone, aga ajutisele konteinerile pole mõeldud. Teeme jaamahoones esialgu valmis kasvõi ühe ruumi. Sama asi on ka Jõhvi spordikooli staadioni ehitusega. Ehitasime ilusa staadioni, aga meie ei saa seda üldse kasutada. Puudub inventar ja hooldamiseks vajalik tehnika. Nüüd selgub, et puudu on ligi 200 tuhat eurot inventari ja tehnika soetamiseks. Miks sellele ei ole varem mõeldud? Toon veel ühe näite – Jõhvi Põhikooli ajutine kolimine hoonesse, kus on puudulik tuletõrje süsteem. Täiesti vale otsus! Päästeamet on väljastanud ranged ettekirjutused. Vallavanem väidab, et ei tea sellest midagi. Juba järgmisel koosolekul teatab vallavanem, et nüüd on talle kooli tuleohutuse mured teada ja on vaja leida ligi 60 tuhat eurot Päästameti ettekirjutuste likvideerimiseks. Miks ei kolinud kool kutseõppekeskuse ruumidesse, kus poleks isegi üüritasu olnud. Vene kooliga saime ju samas situatsioonis hea kogemuse. Tegelikult on Eesti Põhikooli õpilaste elud ohus. Ei taha mõelda, mis juhtub tuleõnnetuse ajal, paanika väikeste laste seas võib tuua raskeid tagajärgi. Selliseid näiteid on Jõhvi vallas veel teisigi. Isegi kõige lihtsamad projektid ja otsused on jäänud täitmata. Ootame vallavanemalt vastust küsimusele, miks on jäänud  unarusse valla heakorra rahvusvahelise hanke algatamine? Kõik need näited tõestavad, et vald on oma arengus seisma jäänud. Me lihtsalt kaotame aega! Just selle pärast algatas meie fraktsioon umbusalduse. Ja seda vaatamata lähenevatele kohalikele valimistele, mis toimuvad nelja kuu  pärast. Meil pole mingit õigust oodata, praegu on meie regiooni jaoks väga tähtis aeg. Lähenemas on aeg, mil peame täielikult muutma regiooni majanduspoliitikat. Euroopa nõudmised ja rohepööre annavad selget märku – ees on keerulised ajad. Vabariigi valitsus ja kohalikud omavalitsused peavad leidma koostöös võimalusi regiooni suunamisekes uutele tööstusharudele. Regioon vajab ümberorienteerumist. Meil on vaja uusi tehaseid ja tootmisettevõtteid, kus meie inimesed tööd saavad. Siin oleneb väga palju kohaliku omavalitsuse juhtide kompetentsist ja professionaalsusest. Jõhvi vald on eemaldunud koostööst Ida-Virumaa Omavaalitsuste Liiduga, kus just praegu toimub aktiivne regiooni tuleviku formeerimine. Millisest Jõhvi valla tulevikust võime praegu üldse rääkida volikogu  esimehe või vallavanemaga? Paistab, et mõned meie juhid ei taju oma vastutust regiooni tuleviku ees!

– Kuidas, teie arvetes sellised pidevad võimuvahetused vallavalitsuse töörütmi mõjutavad ? Kas olete nõus, et võimuvahetused sarnanevad nö võimuhalvatusega?

– Vaatamata vallajuhtide mitmetele vahetustele, on vallaametnike kooseis stabiilne. Ametnike ja spetsialistide põhituumik on jäänud oma kohale. Iga ametnik teab, mida peab tegema ja millised on tema töökohustused. On vaja oskuslikult korraldada vallavalitsuse tööd. See ongi volikogu esimehe ja vallavanema peamine ülesanne. Näiteks vallaametnikud ei suutnud poole aasta jooksul soetada täiesti tavalisi istepinke. Pinkide paigaldamine on üks valla projektidest, mis on saanud rahastuse valla eelarvest. Raha on, pingid on ka ju kusagil olemas, aga tulemust ei ole! See kõik on mulle mõistetamatu! Jõhvi vallajuhtide tegevusetus lihtsalt takistab Jõhvi inimeste elu, see on valla elu halvamine. Ei suudeta lahendada kõige lihtsamaid asju. Volikogu esimees otsustas viimasel volikogu istungil kutsuda tagasi sotsiaalkeskuse reorganiseerimise otsuse arutelu ja kinnitamise. Tagajärg on selge – kaotasime olulised summad, mida oleks riik eraldanud erivajadustega inimeste sotsiaalabi toetamiseks. Nüüd oleme situatsioonis, kus keegi ei tea, mida edasi teha. Meil on niigi palju kaebusi sotsiaalosakonna halva töö kohta. Olime sunnitud võtma tööle inimese, kes tegeleks projektide koostamisega. Loodan, et uus töötaja suudab parandada tekkinud olukorda. Vaatamata lähenevatele valimistele peab vallavalitsus töötama. Ei sa ju istuda ja oktoobrikuud oodata. Ettevõtjana olen mitmel korral pidanud kokku puutuma vallavalitsuse venitamistaktikaga. Mulle heidetakse ette, et ma pole alustanud Pargi Keskuse teise järgu ehitamisega. Ujula teema võttis vald ise maha. Jäähalliga on asi totralt lihtne – vallavalitusse liikmed Max Kaur ja Aleksei Naumkin  ei suvatsenud väljastada projekteerimistingimusi. Olen esitanud kaks taotlust, millele ei vastatud. Jäähalli asukoha muudatuse ettepanekuga tuli välja valla spetsialist Riho Nõmmik, mille kiitis heaks vallavalitsus ja algatas. planeeringu. Aleksei Naumkini väited jäähalli asukoha osas on totaalne vale. Sama olukord on ka teiste objektide projekteerimisega nagu KFC restoran, mis oleks võinud olla avatud juba eelmisel aastal. Ei anta võimalust teha tööd. Võib-olla peitub asi minu isikus ja selles, et olen volikogu liige.

– Olete Keskerakonna fraktsiooni liige. Väidate, et just selle fraktsioooni liikmete poolt näeme vastasseisu ja vastutöötamist. Milles asi? Äkki on tegemist ebaausa konkurentsiga Martin Repinski, Aleksei Naumkini, Jüri Konradi ja Maks Kauri poolt?

– Kindlasti ideaalseid vallavoligu liikmeid või vallavanemaid ei ole. Kuid on mingid piirid, millest pole enam võimalik latti alla lasta.

Igapäevaselt olen ettevõtja, kuid volikogu liikmena näen vajadust osaleda valla arengus. Siin on minu kodupaik, soovin kõiki võimalusi kasutades viia valla inimeste elu edasi paremuse poole. See pole üldse seotud poliitikaga.Tuletame meelde Tauno Võhmari , Eduard East või Aivar Surva aega ja seda arengut, mis siis Jõhvit iseloomustas. Siis ei valitsenud volikogus totaalne poliitiline asjade lahendamise stiil. Volikogu oli igati rahulik ja vald sai stabiilselt areneda. Täna aga näeme, et saadikute isiklik kasu on muutunud peamiseks hääletamise motiiviks. Volikogu otsustest peegelduvad isiklikud huvid. Ma väga loodan, et sügisel valitud volikogu muutub täielikult. Valla juhtimise juurde tulevad sellised inimesed, kellel on tõsised põhimõtted, kes on ausad ja haritud. Uued valla juhid peavad suutma võtta vastu selliseid otsuseid, mis teenivad valla huve ja arengut. Kui nii ei juhtu, siis meid ootavad järjekordselt  stagnatsiooniaastad.

Vestlesid Andrei Ilnitskii ja Jana Kuiv

Reklaam