Jõhvi Vallavalitsus esitab 17. juunil toimuval volikogu istungile sotsiaalvaldkonna projekti „Tööealaliste erivajadustega inimeste ning hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas“ eelnõu. Vallavalitsus taotleb luba toetuse taotlemise volitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks”. Selgitage selle projekti vajadust?

Vastab Jõhvi abivallavanem Evelyn Danilov:

Jõhvi vallas on teenuseta 15 tugiisiku teenust vajavat elanikku ja 25 kuni 30 koduabiteenust vajavat valla elanikku. Teenust ei ole praegu võimalik vallal osutada, kuna vajalikud vahendid selleks puuduvad. 

Dementsussündroomiga isikute ja nende lähedaste iseseisvat toimetulekut, tööle naasmise ja tööl püsimise toetavaid teenuseid on Ida-Virumaal ebapiisavalt. Jõhvi vallas ei ole mäluhäiretega inimestele teenuseid hetkel üldse olemas. Soovime, et need võimalused tekiksid. Teenuse arendamise tulemusena saavad inimesed elada kodustes tingimustes kauem ja liikuda ööpäevaringsele hooldusele hiljem.

Käesoleva meetme raames tekib Jõhvi vallal soodne võimalus ühtse kompleksina arendada ja luua neid teenuseid, mida valla elanikud vajavad. Teenuse ruumide välja ehitamisega avaneb võimalus teenuseid koordineerida ja osutada ühes kohas, mis muudab teenuse valla elanikele rohkem kättesaadavamaks.

Teenuste arendamine on vajalik ka selleks, et hoolduskoormusega isikud saaksid liikuda tööturule ja olla aktiivsed ühiskonnaliikmed, mis toob kasu kohalikule omavalitsusele vähendades sotsiaaltoetuste saajate arvu. Päevahoiuteenust hakatakse osutama 5-le dementsusündroomiga isikule, kelle elukoht on eelkõige Jõhvi vald. Vabade teenuskohtade olemasolul võetakse teenusele inimesi ka naaberomavalitsustest. Lisaks hakatakse osutama nõustamis ja tugigrupi teenust dementsussündroomiga isikute perekonna liikmetele.

Tugiisiku teenust hakatakse osutama 15 inimesele ja koduabiteenust planeeritakse osutada 25-30 teenust vajavale isikule. Lisaks koolitatakse välja töötajad, kelle pädevus võimaldab osutada teenusel olevate isikute pereliikmetele nõustamis- ja tugigrupi teenust.

Projektitaotluse positiivne otsus annab ühtlasi võimaluse hoolduskoormusega tööealistel isikute lähedastel naasta tööturule.

Otsuse vastu võtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

Reklaam