8. juulil saatis Jõhvi Vallavolikogu esimees kutse kõikidele volikogu liikmetele – volikogu istung toimub 15. juulil kell 16 Jõhvi vallamaja saalis. Samal päeval saatis volikogu esimees Aleksei Naumkin kõikidele volikogu liikmetele kutse volikogu istungile, mis toimub samuti 15. juulil algusega kell 16 Jõhvi vallamaja saalis.

Kas kaksikvõim jätkub? Mitu volikogu Jõhvi elu korraldab? Kes on volikogu esimees? Nendele küsimustele pidi andma vastuse 15. juulil toimunud volikogu istung.

Huvitav on märkida, et Niina Neglasoni ja Aleksei Naumkini poolt kokku kutsutud volikogud panid istungi päevakorda ühed ja samad küsimused. Naumkini poolt pakutud päevakorras oli üks erinevus, lisatud oli küsimus Aleksei Naukinist, kui volikogu esimehest.

Veel on huvitav tähelepanek, mis iseloomustab kaksikvõimu või totaalset segadust volikogu asjaajamises. Osa eelnõude dokumente on alla kirjutanud volikogu esimees Aleksei Naumkin, osa dokumente kannavad volikogu esimehe Niina Neglasoni allkirja.

Volikogu istung algas veel enne päevakorra kinnitamist. Niina Neglason istus esimehe toolile juba kümme minutit enne istungi ametlikku algust. Aleksei Naumkin sisenes istungisaali mõni hetk enne kella 16 ja asus kohe ette lugema oma avaldust. Naumkin teatas, et 17. juunil toimunud volikogu istungil vastuvõetud otsused, millega avaldati talle kui Jõhvi volikogu esimehele umbusaldust ja valiti esimeheks Niina Neglason ning korraldati volikogu istung on ebaseaduslikud. Ta rõhutas, et öeldu on tema isiklik arvamus. Jõhvi vallavolikogu segaste otsustega tegeleb nüüd Rahandusministeerium, väitis Naumkin. Veel lisas ta, et antud olukord kahjustab Jõhvi valla mainet ja ei ole kasuks Jõhvi valla arengule. Peale seda ei lahkunud Naumkin volikogu saalist vaid istus volikogu liikme toolile, teises reas. Volikogu istungi viis läbi Niina Neglason.

Nüüd mõni sõna eelnõudest, hääletamisest ja vastuvõetud otsuste sisust. Vaatamata võimuvahetusele ja uute vallajuhtide määramisele, peab igapäevaelu edasi minema.

Pärast lühikest sõnasõda ja arusaamatusi eelnõuga kinnitas volikogu projektide nimekirja, mis on seotud COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringute, lammutamise ja remonttöödeks antava toetuse kasutamisega. Kinnitati toetuste abil rakendatavate projektide esialgne nimekiri ja eeldatavad maksumused:

1. Jõhvi Põhikooli ehituse omaosaluse katteks 159 000 eurot.

2. Jõhvi raudteejaama hoone katuse, välispiirete ja avatäidete rekonstrueerimine ning Jõhvi valla teede ja tänavate rekonstrueerimine – 110 000 eurot.

Üheks mahukaks otsuseks, mida volikogu arutas ja enamushäältega vastu võttis, oli Jõhvi valla põhimääruse muutmine. Muudatusettepanekuid oli parajalt palju, suurem osa neist puudutas eelnõude esitamise ja arutamise korda. Niina Neglasoni poolt esitatud eelnõus oli paragrahvi 23¹ lisamine valla põhimäärusesse. See osa põhimäärusest käsitleb umbusaldamise avaldamise korda. Võib arvata, et sellise lisaparagrahvi lisamine oli otseselt seotud segadusega, mis tekkis Naumkini umbusaldusavalduse sisseandmisega ja tagasivõtmisega. Umbusalduse küsimuse mittevõtmine päevakorda ja järgnenud volikogu uue esimehe valimine tekitas kaksikvõimu olukorra. Muudetud valla põhimääruses on nüüd kirjas:

„§ 23¹. Umbusalduse avaldamine.

(1) Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele, volikogu aseesimehele, vallavalitsusele, vallavanemale, vallavalitsuse liikmele, volikogu komisjoni esimehele, volikogu komisjoni aseesimehele või revisjonikomisjoni liikmele algatatakse, kui seda nõuab vähemalt üks neljandik volikogu koosseisust.

(2) Umbusalduse algatamine toimub volikogu istungil. Umbusaldus algatatakse enne päevakorrapunktide arutelu juurde asumist. Umbusalduse avaldamise algatamine vormistatakse kirjalikult. Dokumendile kirjutavad alla kõik algatajad.

(3) Umbusalduse algatajate esindaja esineb ettekandega ja annab umbusaldusavalduse koos volikogu õigusakti eelnõuga istungi juhatajale üle.

4) Umbusalduse avaldamise küsimus lülitatakse volikogu järgmise istungi päevakorda. Umbusalduse avaldamise eelnõu ei saa menetlusest tagasi võtta ega päevakorrast välja arvata. Juhul kui umbusalduse avaldamine on istungi päevakorra projektis ainuke küsimus, loetakse päevakord kinnitatuks ilma hääletamata.

Veel andis volikogu vallavalitsusele loa korraldada riigihange “Jõhvi valla teede ja haljasalade hooldus aastatel 2022 kuni 2026”, ehk 54 kuud. Huvitav, millised saavad olema hanketingimused ja kes osutub võitjaks või võitjateks?

Aga 15. juulil toimunud Jõhvi vallavolikogu istung näitas, et mõned eelnõud muutusid otsusteks hääletamisel, kus osales 16 või isegi 18 volikogu liiget. Nüüd enam pole mingeid piire koalitsiooni või opositsiooni vahel. On isikud, kes kindlasti üritavad jätkata vallavolikogu liikmena ka peale 17. oktoobrit.

Jana Kuiv

Reklaam