Sillamäe linnavalitsus sõlmis lepingu Ranna tänava rekonstrueerimise esimese etapi teostamiseks. Ehitus algab juba juulis. Ehitaja leidmiseks väljakuulutatud riigihankekonkursi võitjaks osutus Viamer Grupp OÜ ning tööde üldmaksumus on 1 704 719 eurot. Linnas toimuvad ka mud teedeehitustööd, ning juba mõeldakse merepromenaadi laiendamisele.

Esimese etapi raames rekonstrueeritakse 830 meetri pikkune Ranna tänava lõik Mere puiesteelt kuni Pavlovi tänavani. Ranna tänaval on kavandatud parkla sõiduautodele ja turismibussidele ning parkimistaskud tee ääres.  Projektiga on ette nähtud sõidutee laiendamine ja kõnniteede rajamine. Rekonstrueerimise kõige mahukamaks tööks kujuneb sademeveekanalisatsiooni väljaehitamine. Kõikidele puhkekohtadele paigaldatakse pingid, prügikastid ja valgustamiseks postvalgustid ehk pollarid. Pingid ja prügikastid on valitud hiljuti välja ehitatud rannapromenaadi stiilis. Lisaks puhkekohtadele on projekteeritud jalgrattahoidjad. Rekonstrueerimise esimese etapi raames istutatakse üle 300 puud ja põõsast. Linnavalitsus plaanib Ranna tänava kapitaalset rekonstrueerimist, sh Mere puiestee ja merepargi vahelisel alal liikumistee rajamist ehk promenaadi pikendamist ida suunal. Rekonstrueerimist on kavas teostada mitmes etapis. Esimene etapp lõppeb 2021. a novembris.

Linn kavatseb laiewndada merepromenaadi ida suunas, et tukevikus promenaad ja terviserada modustaks ühise terviku. Promenaadi laienemine võiks alata järgmiselaastal, tööde maht oleks umbes 500 tuhat eurot. Seeon palju tagasihoidlikum summa, võrreldes sellel aastal avatud merepromenaadiga, kuhu on jubba paigaldatud ligi 4 mln eurot.

Peale selle juulis alustati SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel olemasoleva tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimist. Tööde käigus uuendatakse tänavavalgustuse postid, kaabeldus ja paigaldatakse uued energiasäästlikud LED- valgustid. Aastas loodetakse kokku hoida 298 MWh elektrienergiat ning 325 tonni CO2.  Põhiprojekti koostaja on AS KH ENERGIA -KONSULT. Projekti teostab Corle OÜ. Tänavavalgustuse taristu renoveerimine toob kaasa katkestusi valgustite töös ja kohati häirivad teostatavad tööd ka liiklemist.

Sillamäel jätkuvad ulatuslikud tööd Tallinna-Naarva manatee Sillamäe lõigu ümberehitustööd. See mahukas töö käib Maanteeameti ja Nordecon ASi sõlmitud lepingu alusel. Sillamäe linna lõik asub maantee 184,7–187,5 kilomeetril ehk 2,8 km pikkusel lõigul. Suuremad ehitustööd toimuvad Pavlovi tänava ja Sillamäe-Viivikonna kõrvaltee ristmiku piirkonnas, kuhu rajatakse eritasandiline liiklussõlm. Ehitustööde tulemusel hakkab põhitee edaspidi kulgema uuel trassil süvendis, ristuvad kõrvalteed aga üle raudbetoonist kaarsilla.Tööde maksumus on 3,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. „Sillamäe linna lõigu ümberehitustööde olulised märksõnad on liikluskorralduse kaasajastamine ja liiklejate turvalisuse tõstmine. Eritasandilise liiklussõlme rajamisega tagame, et kohalik liiklusvool ja maanteetrass saavad segamatult kõrvuti toimida,“ kommenteeris Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman. Maanteelõigu ümberehitustööde käigus teostakse ka tehnovõrkudega seonduvaid töid, rajatakse sõiduautode- ja jalgrattaparkla ning Tallinna mnt 14 kinnistu tarbeks müratõkkesein. Ehitustööd lõppevad 2021. aasta lõpuks.

Lõpusirgel on teedeehitustööd Pavlovi ja Kesk tn ristmikul, mida teostab firma N&V. Sillamäe linn saab sellel ristmikul esimesed valgusfoorid linna ajaloos. Täielikult muutub liikluskorraldus Tööde käigus rekonstrueeritakse sõidutee osa, uuendatakse tehnovõrke ning ehitatakse välja sademeveekanalisatsioon ja tänavavalgustus.

Töö jaotati etappideks ja ehitaja koostas liikluskorralduse kava, et tänav oleks minimaalselt suletud ja et oleksid tagatud juurdepääsud elamutele ja ettevõtetele.

Eelmisel aastal teostas firma N&V Sillamäel mahuka ehitusprojekti, mis hõlmas kogu Kesk tänava lõiku alates L. Tolstoi tänavast kuni Pavlovi tänavani. Selle projekti teostamiseks eraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sillamäe linnale 1000000 eurot.

Larissa Kaljurand

Autori fotod

Reklaam