Vaatamata rahandusministeeriumi kritiseerivale hinnangule Aleksei Naumkini ebaseadusliku tagandamise kohta ja sellest tulenevate edasiste „volikogu esimehe” Niina Neglasoni algatatud volikogu istungitele ning otsustele, oli taas kokku kutsutud volikogu istung. Nimelt hääletati 18. augustil päevakorda Jõhvi valla 2021. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine. Veel oli päevakorras Evelyn Danilovi ja Toomas Naela vaide arutelu ning lõpliku otsuse kinnitamine. Vabastatud vallavalitsuse liikmed, abivallavanemad Danilov ja Nael vaidlustavad Neglasoni-Toomeli algatatud otsuseid. Nädalaleht Panorama tutvus volikogu istungi eelnõudega ja hääletamise tulemustega.

Vald sai teise lisaeelarve

Volikogu enamus otsustas kinnitada Jõhvi valla 2021. aasta teise lisaeelarve kogumahuga 331948 eurot. Suurema osa uutest valla tuludest moodustavad täiendavad investeeringud, mis olid eraldatud vallale vastavalt riigihalduse ministri 23. aprilli 2021 määrusele nr 12 „COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord”. Eelmisel volikogu istungil kinnitasid saadikud riigi raha jaotuse – Jõhvi põhikooli ehitustööde omafinantseeringu osaline katmine summas 159000 eurot ning Jõhvi raudtee vaksalihoone konserveerimine ja valla teede-tänavate rekonstrueerimine summas 110000 eurot. Need kaks investeeringut moodustavad 269000 eurot.

Tänu riigi toetusele vabanesid eelnevalt 2021. aasta eelarvesse sisse kirjutatud summad, mida nüüd on võimalik kasutada muude projektide teostamiseks. Näiteks Jõhvi põhikooli ehitusele eelnevalt määratud 159000 eurot soovitakse nüüd suunata Jõhvi hariduslinnaku staadioni inventari soetamise kulude katteks.

Toetusi tegevuskuludeks on kavandatud valla teise lisaeelarvesse summas 57008 eurot. Antud summa koosneb planeeritud laekumistest:

– Eesti Töötukassalt koolitustoetus Jõhvi vene põhikoolile summas 261 eurot;

– haridus- ja teadusministeeriumilt projektitoetus Jõhvi vene põhikoolile summas 2311 eurot ja õppekirjanduse toetus summas 5270 eurot ning veel üks õppetoetus samale koolile summas 21080 eurot;

– Jõhvi vene põhikoolile eraldatakse veel Erasmus projektitoetust summas 3466 eurot;

– haridus- ja teadusministeeriumilt tuleb suvelaagri läbiviimise toetus Jõhvi spordikoolile summas 9116 eurot;

– Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus eraldab tööjõukulude toetuse Jõhvi spordikoolile summas 15504 eurot.

Mõned summad peale lisaeelarve vastuvõtmist valla 2021. aasta eelarves muutuvad. Näiteks on oluliselt vähendatud (26 846 eurot) Jõhvi linna Kaasiku tänava osalise rekonstrueerimise omafinantseeringu osa. Samas on 9472 euro ulatuses suurendatud Jõhvi sotsiaalmaja hoones evakuatsiooniredeli ja varuväljapääsu ehitamise kulusid. Suurendatud on ka Narva mnt 16 õppehoone huvikeskuse osa varuväljapääsu rajamise kulutusi summas 17374 eurot.

Nael ja Danilov vaidlustavad oma vallandamise

Kaks viimast volikogu istungi päevakorraküsimust olid seotud Toomas Naela ja Evelyn Danilovi esitatud vaide arutamisega. Vallandatud vallavalitsuse liikmed ning abivallavanemad Nael ja Danilov vaidlustasid volikogu otsust nr 329 (17. juuni 2021), millega muudeti valitsuse liikmete arvu, kinnitati uus struktuur ja nimetati ametisse uued vallavalitsuse liikmed. Ühtlasi vabastati nii Nael kui ka Danilov valitsuse liikme kohustustest.

Vaide esitajate arvates ei olnud Jõhvi vallavolikogu pädev 17. juunil 2021 otsust nr 329 kinnitama, sest volikogu esimees Aleksei Naumkin oli volikogu istungi lõpetanud. Vaide esitajad leiavad, et kui isegi eeldada, et peale volikogu esimehe Aleksei Naumkini poolt Jõhvi vallavolikogu istungi lõpetamist 17. juunil 2021 toimunud jätkuistungil Maris Toomeli valimine vallavanemaks oli seadusega kooskõlas, siis sellele järgnenud valitsusega seonduvaid toiminguid ja otsustusi ei saa pidada seadusega kooskõlas olevateks. Vaide esitajad motiveerivad oma väiteid ennekõike asjaoluga, et nende arvates ei olnud Maris Toomel käesoleva aasta 17. juunil veel vallavanem ja seetõttu ei saanud teha ettepanekut vallavalitsuse kinnitamiseks. Nael ja Danilov viitavad seejuures KOKS § 50 lg 1 punktile 5, millest tulenevalt kuulub vallavanema ainupädevusse esitada volikogule kinnitamiseks valla- või linnavalitsuse koosseisu. Vaide esitajad juhivad tähelepanu asjaolule, et 17. juunil 2021 oli Jõhvi vallavanemaks Jüri Konrad, kes oli samal päeval esitanud vallasekretärile tagasiastumise avalduse alates 18. juunist 2021. Maris Toomeli võimalikud volitused vallavanemana algasid vaide esitajate arvates seejuures alles 18. juunil 2021. Seega ei saanud Toomel vallavanemana mitte kuidagi teha 17. juunil volikogule ettepanekuid valitsuse liikmete arvu ja struktuuri osas ega esitada volikogule kinnitamiseks valitsuse liikmete kandidaate. 17. juunil oli Toomel vaide esitaja hinnangul tegelikult jätkuvalt vaid ja ainult volikogu liige, kellel seadus- ja määrusandlusest tulenevalt puudus pädevus teha ettepanekuid, esildisi jms toiminguid valitsuse ametisse kinnitamisega seonduvalt.

Veel märgivad Nael ja Danilov oma vaides, et iseenesest on täiesti tavapärane, et volikogu valib oma istungil vallavanema ning kinnitab samas vallavanema ettepanekul ka valitsuse struktuuri jms ning vabastab valitsuse liikmed nende valitsuse liikme kohustustest. Erinevus on selles, et sellistel juhtudel saab vallavanemaks valitud isik oma volitused valitsuse moodustamiseks sisuliselt kohe alates valimise hetkest (päevast), mitte millalgi tulevikus, nagu Toomeliga juhtus.

Toomel ei olnud käesoleva aasta 17. juunil veel vallavanem ning tal puudus KOKS §-st 21 ja Jõhvi valla põhimääruse asjaomastest sätetest tulenev pädevus valitsuse liikmete arvu ning struktuuri suhtes ettepanekute ja esildise tegemiseks uue valitsuse moodustamiseks ja eelmise valitsuse liikmete ametist vabastamiseks.

Neglasoni volikogul on oma juriidiline tõlgendus

Vastuses Naela ja Danilovi vaidele on kirjas, et Jõhvi vallavolikogu on seisukohal, et kõik 2021. aasta 17. juuni istungil vastu võetud otsused on seaduslikud, seda sõltumata asjaolust, et volikogu esimees Naumkin üritas volikogu istungit omavoliliselt lõpetada ja lahkus enne volikogu istungi kokkukutsumisel nõuetekohaselt teatavaks tehtud päevakorra lõppemist. Veel väidetakse vastuses, et volikogu esimehel Naumkinil puudus õigus ainuisikuliselt volikogu istungi käigus päevakorra muutmise osas otsuseid vastu võtta. Kui volikogu esimees lahkub istungilt enne päevakorra lõppemist, istung sellega ei lõpe, vaid jätkub, kui volikogu liikmed nii otsustavad. Istungi jätkamise otsustamine on vaieldamatult volikogu pädevuses.

Uus koalitsioon (Neglason-Toomel) on jätkuvalt seisukohal, et 17. juunil 2021 oli Jõhvi vallavolikogu pädevuses valida uus vallavanem ja kinnitada ametisse vallavalitsus. Volikogu otsustas, et uus vallavalitsus saab oma volitused alates 18. juunist 2021, mil ametist vabastatud ja tagasi astunud valitsuse liikmete volitused olid lõppenud, ning tegi otsuse teatavaks volikogu istungil 17. juunil 2021. Seega osutus vallavanem Maris Toomel valituks 17. juunil 2021 ja sellest kuupäevast oli tal volitus moodustada valitsus. Valitsuse moodustamise volitus ei tähenda, et valituks osutunud isik saab kohe hakata vallavanema ülesandeid täitma.

Volikogu otsustas, et uus vallavalitsus sai oma volitused 18. juunil 2021. Olukord, kus uus vallavanem on küll valitud, kuid vana vallavalitsus eesotsas vallavanemaga jätkab valla juhtimist kuni uue vallavalitsuse kinnitamiseni, ei ole ebaharilik ja võib kesta seaduse järgi kuni kaks kuud. Tulenevalt eeltoodust on vägagi võimalik, et omavalitsusel on korraga kaks vallavanemat, kellest ühel on volitus moodustada valitsus ja teisel volitus juhtida valda kuni uue valitsuse kinnitamiseni.

Tulenevalt antud selgitustest ei ole vaide esitajate väited põhjendatud ja seadusega kooskõlas. Jõhvi vallavolikogu on seisukohal, et vaides esitatud väited ei anna alust vaide rahuldamiseks.

Arvestades Jõhvi vallavolikogu poliitiliste jõudude hetkeolukorda, oli täiesti selge, et Naela ja Danilovi vaided saavad just sellise vastuse. Mõlemad pooled viitasid oma seisukohtade kinnitamiseks mitmele seaduste ja valla põhimääruse punktidele. Mõlema poole väited kõlavad usutavalt. Ent meile on teada ka Vabariigi Valitsuse (loe: rahandusministeeriumi) seisukoht ning kui lähtuda sellest, on kõik, mis toimub Jõhvi vallavolikogus ja vallavalitsuses, seadusevastane.

Jana Kuiv

Reklaam