13. jaanuaril toimus Jõhvi vallavolikogu istung, kus päevakorras oli 9 küsimust. Toimus valla 2022. aasta eelarve I lugemine, kinniati erinevate rahaliste kohustuse võtmist ja Jõhvi Lasteaiad lasteasutuse osalustasu muutmist ning suurendati valla piire Jõhvi-Mäetehnika kinnistu munitsipaliseerimisega.

Volikogu istung algas informatiivse teatega, mis puudutab Jõhvi jalgpallihalli projekteerimist ja ehitust. Hetkel on projekt läbinud esialgse ekspertiisi, vastavalt ekspertide märkustele, projekterijad teevad täiendused ja muutused. Lõpliku ekspertiisi valmimist on oodata lähipäevil. Jalgpalli projekteerimisega ja ehitusega on tegelikult vallal väga kiire, ehitus peab saama valmis selle aasta lõpuks. Veebruaris-märtsis on kavas kuulutada välja riigihange. Teiste annaloogiliste jalgpallihallide näitel on näha,et ehitajad oma töö saaksid õigeks ajaks tehtud. Muret tekitab kupli tarnimine Eestisse, siin võib tulla prognoosimatu viivitus. Eksperdid oma hinnangus olid kriitilised kõrvalhoonete suhtes, mis on mõeldud konteinerrajatistena. Aga selline lahendus on tingitud rahalisest kokkuhoiust. Projekteerimisel arvestatakse, et tulevane jalgpallihall ühendatakse linna keskkütte süsteemi, gaasikütte oleks samuti väga kulukas. Küsimus tekkis parkimiskohtadega, kuud siin ei peaks olema probleeme. Jalgpallihalli kõrvale rajatakse parkla, samas lähedal on Pargi Keskuse ja Jõhvi Kontserdimaja parklad. Jõhvi valla uue spordirajatise haldamiseks peaks looma eraldi munitsipaalasutuse. Just nii tehti ka Tartus, ja see oli positiivne kogemus.

Valla 2022. aasta eelarve peab veel läbima kindla menetluse, sellel korral toimus eelarve projekti I lugemine. Hetkel iseloomustavad valla aastaeelarvet järgmised näitajad: põhitegevuse tulud kokku 16049460 eurot ja põhitegevuse kuud 15749460 eurot. Eelarve projekti koostamisel vallavalitsus võtis arvesse, et vallal oli eelmise aasta alguse seisuga 4,4 mln võlakohustusi. Valla tegelik netovõlakoormus moodustas eelmisel aastal 24,9%. Seda näitajat on kavas tunduvalt suurendada, kuni 46,4%. Seadusega on aga lubatud netovõlakoormuse maksimaalseks määraks veidi üle 80%.

2022. aasta eelarve kogumahuks on planeeritud 26067150 eurot. 2021. aasta esialgne kinnitatud eelarve kogumaht moodustas 25032100 eurot. Võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega suureneb eelarve maht 4,1% ehk 1,0 mln eurot.

Vald kavatseb 2022. aastal saada maksutuludest 9849487 eurot, kaupade ja teenuste müügist 1257896 eurot ja toetusi tegevuskuludeks 4919640 eurot. Näiteks on kavandatud saada reklaamimaksudega 35000 eurot ja riigilõivude kaudu 18264 eurot. Valla laekumised majandustegevusest jätkuvalt moodustavad koolieelsete lasteasutuste osalustasud ja toitlustustasud, tasud lasteaiakoha eest, huvikoolide õppetasud. Kokku on kavandatud saada haridusteenuste laekumisi summas 918255 eurot.

Aasta eelarve kuuludes on kavandatud tööjõukulude suurendamine, mis on tingitud korrigeerimisest terves süsteemis (584-lt 654-le eurole). Tõusevad Jõhvi Kunstikooli, Jõhvi Muusikakooli ja Jõhvi Lasteaedade töötajate palgad.

Hetkel on eelarve projektis põhitegevuse kulude jaotus järgmine: valitsussektor 1373167 eurot, majandus 906329 eurot, keskkonnakaitse 917319 eurot, elamumajandus 301342 eurot, tervishoid 10000 eurot, vaba aeg kultuur, religioon 2495672 eurot, hridus 7916734 eurot ja sotsiaalkaitse 1828825 eurot.

Volikogu otsustas saata valla eelarve II lugemisele, 20. jaanuarini on volikogu liikmetel võimalik teha muudatusettepanekuid.

Otseselt valla eelarvega seotud oli ka Jõhvi Lasteaiad lasteasutuse osalustasu muutmise kinnitamine. Jõhvi Lasteaiad lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta eelnõu koostamise ajal oli 5% Eesti Vabariigi Valitsuse 2021. aastal kehtestatud töötasu alammäärast kuus ehk 29,20 eurot. 9. detsembri 2021 Eesti Vabariigi Valitsuse määruse nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“ kohaselt alates 1. jaanuarist 2022. a kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral on 654 eurot. Töötasu alammäära muutmine tõstab ka Jõhvi Lasteaiad lasteasutuse osalustasu 32.70 euroni (tõus moodustab 11,99 %) vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2015 määruse nr 37 „Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord“ kehtiva redaktsiooni sätetele. Määruse paragrahvi 2 muutmine võimaldab vähendada alammäära tõusust tingitud mõju lastega perede majanduslikule toimetulekule ja seega laste ja lastega inimeste laiemale heaolule.

Volikogu arutas ja kinnitas Jõhvi linnas asuva Jõhvi-Mäetehnika 0-1, 282 maaüksuse munitsipaalomandisse ülevõtmise. Tegemist on kasutamata haruraudteetrassiga. Kinnistud suurusega 13682 m² on kavandatud kasutada transpordimaana (teede laiendamine) ning osa maast lähks jalgpallikeskuse alla.

Oluliseks päevakorra küsimuseks oli rahalise kohustuse võtmine, mis tagaks Jõhvi vallale elutähtsa teenuse – valla teede ja haljasalade hoolduse aastateks 2022-2026.

Eelmise aasta novembris  korraldas Jõhvi Vallavalitsus teise riigihanke „Jõhvi valla teede ja haljasalade hooldus”. Teine hange korraldati samadel tingimustel, mis kehtisid ka esimesel katsel. Juulis 2021 korraldatud riigihange oselenud hinnapakkumised ületasid eeldatavat maksumust. Teine hange oli jaotatud kolmeks osaks ja hanke eeldatav maksumus oli 2750000 eurot ilma käibemaksuta (I osa 2500000 eurot, II osa 125000 eurot, III osa 125000 eurot). Tähtaegselt esitas pakkumused kolm pakkujat. I osale esitati üks pakkumus, II osale esitati kolm pakkumust ja III osale esitati kolm pakkumust. Soodsaim pakkumus on 3300802,28 eurot ilma käibemaksuta, mis jaguneb alljärgnevalt: I osa 3123475 eurot ilma käibemaksuta; II osa 93614,56 eurot ilma käibemaksuta (vastavalt tehniliste tingimuste nõuetele); III osa 83713,24 eurot ilma käibemaksuta (vastavalt tehniliste tingimuste nõuetele). I osa pakkumus ületas eeldatavat maksumust summas 623475 eurot ilma käibemaksuta. II osa pakkumus oli 31385,44 eurot (ilma käibemaksuta) eeldatavast maksumusest väiksem. III osa pakkumus oli 41286,76 eurot (ilma käibemaksuta) eeldatavast maksumusest väiksem. Soodsaim pakkumus kõigi kolme osa peale ületab hanke eeldatavat maksumust 550802,80 euro võrra (ilma käibemaksuta). Hankelepingutega aastatel 2022-2026 võetavad kohustused ületavad ühte eelarveaastat ning hankelepingute sõlmimine on Jõhvi vallale elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise osas oluline.

Antud eelnõu hääletamisel tuli ettepanek korraldada nimeline hääletus, kuid see ettepanek ei leidnud kinnitust. Eelnõu hääletamisel oli selle poolt 17 volikogu liiget. Lähtuvalt sellest otsustas Jõhvi Vallavolikogu garanteerida Jõhvi valla eelarvest aastatel 2022 – 2026 Jõhvi valla teede ja haljasalade hoolduse teenuse finantseerimine kogusummas 3300803 eurot ilma käibemaksuta.

Jana Kuiv

Reklaam