Neljapäeval, 27. jaanuaril toimus Jõhvi vallavolikogu istung, kus põhiliseks päevakorraküsimuseks oli valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine. Määrati ka uued toimetuleku toetuste piirmäärad. Peale selle rahvasaadikud otsutasid, et järgmisel volikogu istungil pannakse hääletusele Jõhvi linna staadionile tuntud spordimehe Heino Lipu nime andmine.

Riigihanke „Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamise ning kesklinna promenaadi pikendamise II etapi ehitustööd“ raames rajati Jõhvi linna Hariduse tn 3, Hariduse tn 5, Hariduse tn 5t, Puru tee 4 ja Puru tee 10 maaüksustele uus staadion. Volikogu sai ettepaneku anda staadionile Heino Lipu nimi. Heino Lipp lõpetas Jõhvi Keskkooli 1940. aastal. Püstitas aastatel 1947–1951 kuulitõukes 6 Euroopa rekordit, 13 NSV Liidu rekordit ja 16 Eesti NSV rekordit. Rahvasaadikud otsustasid muuta esitatud eelnõu ja võtta istungi päevakorga staadioni nime küsimus järgmisel volikogu istungil..

Seoses kommunaalkulude hindade ja üleüldise elukalliduse tõusuga tegi vallavalitsus ettepaneku suurendada riikliku toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid eluasemekulude piirmäärasid järgnevalt:

1) suurendada üüri (üürilepingu alusel kehtestatud tasu) kuni 4 eurot korteriomandi m2 kohta kuus (enne oli 2.50 eurot):

2) suurendada kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse piirmäära kuni 6 eurot korterimandi m2 kohta kuus (enne oli kuni 5 eurot):

3) suurendada soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse piirmäära kuni 50 eurot perekonnaliikme kohta kuus (enne oli kuni 30 eurot);

4) suurendada tarbitud majapidamisgaasi kulu kompenseerimise piirmäära kuni 30 eurot pereliikme kohta kuus (enne oli 23 eurot);

5) suurendada elektrienergia kulu kompenseerimise piirmäära kuni 50 eurot pereliikme kohta kuus (enne oli 30 eurot pere);

6) suurendada olmejäätme veotasu (sh konteinerite rent) piirmäära kuni 6 eurot pereliikme kohta kuus (enne oli 5 eurot).

Pakutud eelnõu muutus kehtivaks määruseks, häälte jagunemine hääletamisel selles küsimuses olid kõik volikogu liikmed üksmeelselt pool.

Valla eelarve 2022.

Kõige mahukam dokument, mida arutasid Jõhvi valla rahvasaadikud, oli vaieldamatult 2022. aasta eelarve. Eelarve sai vastuvõetud, teisel lugemisel olid eelarve eelnõu kinnitamise poolt kõik kohalviibinud rahvasaadikut.

Valla 2022. aasta eelarve koostamisel vallavalitsus arvestas Eesti majandusprognoose, valla majandusliku hetkeseisu, võlakoormust ja prognoositavat tulubaasi. Jõhvi vald on eelarve koostamisel alati kinni pidanud eelarve distsipliini nõudvatest piirmääradest ning vallal ei ole kunagi laenude netovõlakoormus ületanud seadusega lubatud piire. Kuna valla peamise tuluallika, üksikisiku tulumaksu laekumise kasv on sõltuvalt üldmajanduslikust olukorrast perioodil 2020 – 2021 kasin, on vald panustanud siiski suurte investeeringuprojektide elluviimisesse osaliselt läbi laenu võtmise. Ka Rahandusministeerium on saatnud omavalitsustele soovituse eriolukorras vältida koondamisi või kavandatud investeeringute piiramist. Tegelik valla võlakohustuste (laenude) maht kokku moodustas seisuga 01. jaanuar 2021 4,4 miljonit eurot. Valla tegelik netovõlakoormus seisuga 31. detsember 2020 moodustas 24,9% ning prognoositav netovõlakoormus seisuga 31. detsember 2021 25,5% (lubatud 80%). Jõhvi valla finantsvõimekuse radar näitab, et kõik olulisemad valla finantsnäitajad asuvad õigel pool riskipiiri.

2022. aasta eelarve kogumahuks on planeeritud 26067150 eurot. 2021. aasta esialgne kinnitatud eelarve kogumaht moodustas 25032100 eurot. Võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega suureneb eelarve maht 4,1% ehk 1,0 miljonit eurot.

Jõhvi vald kavandab saada põhitegevuselt 16049460 eurot tulisi ja põhitegevuse kulud moodustavad 2022. aastal 15749460 eurot.

Põhilised tuluallikad on maksutulud (9849487 eurot), tulud kaupade ja teenuste müügist (1257896 eurot), saadavad toetused tegevuskuludeks (4919640 eurot).

Eearve paneb paika huvihariduse õppetasude määrad, õppetasud loetakse samuti valla tulude allikaks.

Määruse järgi on Jõhvi Kunstikoolis õppetasu suurus:

– põhikursusel, täiendkursusel 15 eurot kuus õpilase kohta õppeperioodil;

– ettevalmistuskursusel 11 eurot kuus õpilase kohta õppeperioodil.

-Määruse järgi on Jõhvi Muusikakoolis õppetasu määr:

– pilliõpetusosakonnas ja üldkultuurilises osakonnas 16 eurot kuus;

– vabaõppe osakonnas, ettevalmistusklassis ja laulu-mängukoolis 19 eurot kuus;

– täiskasvanute vabaõppe osakonnas 40 eurot kuus.

Õppetasude laekumisest on 2022. aasta eelarvesse planeeritud 40000 eurot. Teiste kohalike omavalitsuste lapsi käib Jõhvi valla muusika ja kunstikoolis kokku 30 ning vastavalt sõlmitud lepingutele omavalitsused katavad neid kulusid Jõhvi vallale. Laekumisi planeeritakse neljalt omavalitsuselt kokku 30 lapse eest summas 90400 eurot.

Põhitegevuse kulude planeerimisel 2022. aastal on lähtutud järgnevast:

– tööjõukulude suurenemine on tingitud alampalga korrigeerimisest terves süsteemis (584-lt 654-le eurole) ning Jõhvi Kunstikoolis, Jõhvi Muusikakoolis ja Jõhvi Lasteaedades koosseisuliste töötajate palgatõusust;

– Jõhvi Lasteaiad õpetajate tööjõukulusid on suurendatud, et tagada alates 1. jaanuarist 2022 lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 90% (palgamäära kasv 7,3%) ning magistrikraadiga lasteaiaõpetajal vähemalt 100% (palgamäära kasv 7,3%) üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast (1 412 eurot) toetuse saamise aastal;

– antavate toetuste tegevuskuludeks on planeeritud üldjuhul 2021. aasta tasemel;

– majandamiskulud on planeeritud üldjuhul 2021. aasta tasemel (va Jõhvi Vallavolikogu või Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktidest tulenevad muudatused);

– reservfond on planeeritud mahuga 60000 eurot.

Kultuuriorganisatsioonide ja -kollektiivide ning ning sporditegevuse toetused on 2022. aasta eelarvesse planeeritud 2021. aasta tasemel. Kultuuri eelarves on valitavale aukodanikule makstava preemia suuruseks ette nähtud 1 tuhat eurot ning lisaks on Jõhvi valla aukodanikele 2022. aasta eelarves planeeritud ühekordne toetus kehtiva töötasualammäära ulatuses.

Valla ajalehe Jõhvi Teataja väljaandmise kulud on planeeritud summas 33,9 tuhat eurot.

Kultuuri valdkonna eelarves kajastuvad kolme vallaasutuse kulud, nendeks on Jõhvi Keskraamatukogu, Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus ning Jõhvi Spordikool.

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus tegutseb viies erinevas hoones: Jõhvi Kontserdimajas, vallamajas, Tammiku rahvamajas, noortekeskus Jõhvi Kunstikooli hoones ning teadus- ja loomekeskus Jõhvi Vene Põhikooli renoveerimata osas. Viies tegevuspaigas tegutseb kokku 29 erinevat huviringi igas vanuses osalejatele. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses on töötajate arv 31, lisaks töötab 12 inimest töövõtulepingute alusel. Kokku on töötajaid 43, neist loominguline kaader (kunstiline juht, loomejuhid ja ringijuhid) 27 töötajat. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse kulud moodustavad 821 tuhat eurot, võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega kulud suurenevad 10 tuhat eurot.

Tegevusala eelarvest kuulub väljamaksmisele rendikulu summas 255,6 tuhat eurot Riigietendusasutusele Eesti Kontsert ning 76,4 tuhat eurot Jõhvi Kontserdimajas asuva Kultuuri- ja Huvikeskuse majanduskulude katmiseks.

Jõhvi Spordikoolis 2021/2022. õppeaastal toimub õppetöö alljärgnevate õppekavade alusel: kergejõustik, sulgpall, ujumine, suusatamine, võrkpall, võimlemine, algettevalmistus ehk üldkehaline ettevalmistus. Jõhvi Spordikoolis käib 356 last ning asutuses on 28 töötajat, nendest 12 treenerit. Jõhvi Spordikooli kulud moodustavad 695 tuhat eurot, võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega kulud suurenevad 47 tuhat eurot. Tegevusala kulude suurenemine on olnud tingitud põhikoolide spordirajatiste (ujulad, spordistaadionid, spordisaalid) üleandmisest Jõhvi Spordikooli haldusesse. Spordikooli 2022. aasta eelarve maht on 695 tuhat eurot.

Hariduse valdkond

Hariduse valdkonna kulud moodustavad 7917000  eurot, mis moodustavad 50,3 % põhitegevuse kulude mahust. Haridusvaldkonna omatulud moodustavad kokku 3730000 eurot. Finantseeritavate haridustoetustena moodustavad tulud 2800000 eurot.

Hariduse valdkonnas on 2022. aastal planeeritud ARNO huvikoolide mooduli hoolduskulud ning alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetus summas 6 tuhat eurot. Koolitranspordi kulud on planeeritud 2021. aasta tasemel. Lasteaedade ja koolide haridusalased eraldisd teistele omavalitsustele on paneeritud laste ja õpilaste arvu seisuga 10. november 2021 summas 630000 eurot.

 Hariduse valdkonna eelarves kajastuvad viie vallaasutuse kulud, nendeks on Jõhvi Lasteaiad, Jõhvi Põhikool, Jõhvi Vene Põhikool, Jõhvi Muusikakool ja Jõhvi Kunstikool.

Vallaasutus Jõhvi Lasteaiad töötab eraldi kolmes majas, nendeks on Pillerkaare maja Puru tee 15, Kalevipoja maja Hariduse 7 ja Sipsiku maja Narva mnt 21. Kokku on kolmes majas 30 rühma: Pillerkaare majas 6 rühma, Kalevipoja majas 12 rühma, Sipsiku majas 12 rühma. 2022. aastaks on planeeritud lasteaedadesse 480 last, nendest Pillerkaare majas 110 last, Kalevipoja majas 180 last ja Sipsiku majas 190 last. Jõhvi Lasteaedades töötab kokku 138 töötajat. Igas majas on õppealajuhataja, kes reguleerib õppekasvatustegevust. Jõhvi Lasteaiad kulud moodustavad 2548000 eurot, võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega kulud suurenevad summas 211 tuhat eurot. Tööjõukulude suurenemine on tingitud alampalga korrigeerimisest (584-lt 654-le eurole) ning koosseisuliste töötajate palgatõusust, samuti on tööjõukulusid on suurendatud, et tagada alates 1. jaanuarist 2022 lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 90% (palgamäära kasv 7,3%) ning magistrikraadiga lasteaiaõpetajal vähemalt 100% (palgamäära kasv 7,3%) üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast (1412 eurot).

Jõhvi Põhikoolis õpib 1. oktoobri 2021 seisuga 550 õpilast. Klassikomplekte on 40, nendest tavaklasse 25, lihtsustatud õppekavaga klasse 4, toimetulekuklasse 4 ning väikeklasse 7. Õpetajaid töötab koolis 52, lisaks direktor, õppealajuhatajad, arendusjuht, tugispetsialistid. Jõhvi Põhikooli kulud moodustavad 1904000 eurot, võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega kulud suurenevad.

Jõhvi Vene Põhikoolis õpib 1. oktoobri 2021 seisuga 521 õpilast. Kokku on koolis 28 klassikomplekti (sh 3 klassi hariduslike erivajadustega õpilastele). Jõhvi Vene Põhikooli kulud moodustavad 2548000 eurot, võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega kulud suurenevad.

Jõhvi Muusikakoolis õpib 1. oktoobri 2021 seisuga 172 õpilast. Õpilaste arv on viimastel aastatel olnud väikeses langustendentsis, põhjuseks elanikkonna arvu vähenemine Jõhvi vallas ning naaberomavalitsuste piirangud oma valla/linna laste õpingute eest tasumisel. Jõhvi Muusikakoolis on 24 töötajat, nendest 22 moodustavad pedagoogilise kaadri (sh õppealajuhataja ning direktor, kes samuti annavad pedagoogilisi tunde). Lisaks direktorile ja õppealajuhatajale kuulub administratsiooni juhiabi, kes täidab nii sekretäri kui majandusjuhataja ülesandeid. Tehnilise personali töötajaks on klaverihäälestaja. Jõhvi Muusikakooli kulud moodustavad 2548000 eurot, võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega kulud suurenevad summas 22 tuhat eurot. Jõhvi Muusikakooli eelavesse on planeeritud vastavalt koostöölepingule 15. juunist 2005 83,4 tuhat eurot Jõhvi Kontserdimajas asuva Jõhvi Muusikakooli majanduskulude katmiseks.

2022. aasta sotsiaalse kaitse eelarve planeerimisel on lähtutud järgnevast:

– projekt „Tööealaliste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA“ – 250000 eurot;

– projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” –  24354 eurot, omafinantseering kuni 2454 eurot;

– projekt „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“ – 100000 eurot,  omaosalus projektis moodustab 26 172 eurot;

– projekt „Kodud tuleohutuks“ – 5100 eurot;

– projekt „Puudega inimeste eluruumide kohandamine” – 10000 eurot;

– Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ning tegevustoetuste taotlemne – 10000 eurot.

Jõhvi Sotsiaalmaja struktuuri kuulub Jõhvi Kodutute Öömaja ja Jõhvi Supiköök. Seisuga 01. september 2021 elas Jõhvi Sotsiaalmajas 62 elanikku. Jõhvi Sotsiaalmajas on tööl 12 töötajat. Jõhvi Sotsiaalmaja ülalpidamisel on hoone, mis koosneb kahest korpusest, milles on 143 elutuba. Ehitise I korrusel ja soklikorrusel asuvad ruumid, mida kasutavad mittetulundusühingud Puuetega Inimeste Koda ja Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus. Jõhvi Sotsiaalmaja 2022. aasta planeeritavad kulud moodustavad 265 tuhat eurot, võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega on kulud suurenenud 16 tuhat eurot ehk 6,4%. Kulude suurenemine on tingitud tööjõukulude korrigeerimisest, mis on seotud alampalga kasvuga.

2022. aasta eelarves planeeritavad investeeringud ning projektid eurodes:

 1. Jõhvi Põhikooli ehitamine- 5359833 eurot;
 2. Jõhvi jalgpallisisehalli ehitus – 2000000 eurot;
 3. Kalmistu heakorrastamise projekt – 50000 eurot;
 4. Jõhvi linna II kergliiklustunneli rajamine 231347  eurot;
 5. 2022. aasta kaasava eelarve tegevused –  22000 eurot;
 6. EHISA projekt, sh Kaare tn 3 hoone osaline rekonstrueerimine) – 151000 eurot;
 7. Jõhvi linnas lähiliikumispaikade rajamine – 30000 eurot;
 8. Ettevõtlusalade juurdepääsuteede rekonstrueerimine -136000 eurot;
 9. Sotsiaalhoolekande taristu arenguprogramm – 40000 eurot;
 10. Sajuveekanalisatsiooni süsteemi uuendamine – 30000 eurot;
 11. Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja hoone energiatõhususe suurendamine – 157500 eurot;
 12. Jõhvi Vene Põhikooli hoone energiatõhususe suurendamine – 390000 eurot;
 13. Jõhvi Põhikooli sisustus ja inventari ostmine – 284400 eurot;
 14. Jõhvi Põhikooli väliala ehitustööd – 464400 eurot;
 15. Elamumajanduse arendamine – 50000 eurot;
 16. Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja hoone varuväljapääsu rajamine – 40000 eurot;  
 17. Jõhvi Põhikooli õppe- ja töövahendid – 66960 eurot;  
 18. Jõhvi Põhikooli IKT seadmed – 48000 eurot.

Kõik investeeringud kokku moodustavad 9551440 eurot, sh toetuse arvelt 5781977 eurot. Omaosaluse maht on 3769463 eurot.

Jana Kuiv

Toimetuse kommentaar:

Jõhvi vallavolikogu liige, fraktsiooni Jõhvikad esindaja Evelyn Danilov teatas toimetusele mõni päev enne volikogu istungit, et fraktsioon esitas seoses 2022. aasta eelarve kinnitamisega kolm sisulist muudatusettepanekut. Esiteks juhtisid fraktsiooni Jõhvikad liikmed tähelepanu vajadusele rekonstrueerida Viru-Marja kasutuskõlbmatu tee. Aja jooksul on järjest enam suvilaid muutunud püsivateks elukohtadeks, mis on kordades suurendanud tee kasutamise vajadust. Selle ettepaneku “hind” on 80000 eurot, mida saaks katta laenu abiga. Teiseks muudatusettepanekuks oli bussiootepaviljonide paigaldus järgmistesse asukohtadesse – Narva mnt 38 (Narva suunal), Narva mnt 82 (Narva suunal) ja Narva mnt 49 (Linda tn). Võttes arvesse meie ilmastikku ja kliimat, on ootepaviljonide paigaldus on hädavajalik, märgivad Jõhvikad. Selle vajaliku töö “hind” oleks 15000 eurot, mida saaks samuti katta laenu abiga. Ja kolmas ettepanek Jõhvikate poolt juhib tähelepanu vajadusele paigaldada linnaruumis vähemalt 40 istepinki. See ettepanek suurendaks eelarve kulude poolt 25000 eurot. Katteallikas oleks samuti laen. Fraktsiooni Jõhvikad muudatusettepanekud läbisid hääletuse ning ettepanekud ei leidnud voikogu koalitsioonil poolehoidu.

Panorama

Reklaam