Nädalaleht Panorama saatis Jõhvi valla juhtidele infopäringu, kus palusime teavet Eduard Bornhöhe skvääri ja ausamba projekti saatuse kohta. Vallavalitsuse ja volikogu esimehe vastus toimetusele on näide hämamise oskusest. Toome lugejateni väljavõtted kirjavahetusest valla juhtidega.

Sissejuhatuseks tuletame meelde kirjamehe ja kohtuametniku Eduard Bornhöhe tähtsuse

Jõhvi kandile. Mõni aasta tagasi avaldasime ajalehes Jõhvi Muuseumi Seltsi juhi ja kultuuriministeeriumi asekantsleri Anne-Ly Reimaa pikema kirjutise Eduard Bornhöhe elust ja tegevusest Jõhvi aegadel. Anne-Ly Reimaa märkis, et Eduard Bornhöhet (kodanikunimega Brunberg, elas aastatel 1862–1923) peetakse Andres Saali ja Jaak Järve kõrval üheks eesti ajaloolise romaani rajajaks. Bornhöhe loomingu kandva osa moodustavad romantismi mõjudega ajaloolised seiklusjutud, mis räägivad põhiliselt eesti rahva vabadusvõitlusest. Jõhvis töötas Bornhöhe kümme aastat (1907–1917) ülemtalurahvakohtu eesistujana.

Mullu aprillis pöördus Panorama toimetus tollase Jõhvi abivallavanema Evelyn Danilovi poole palvega, et ta selgitaks, mis järgus on Bornhöhe skvääri rajamine ja sinna ausamba paigaldamine. Avaldasime vastuse rubriigis „Küsimus-vastus”, kus Evelyn Danilov kirjutas: „1907–1917 oli Bornhöhe Jõhvi ülemtalurahvakohtu eesistuja. Perekond Bornhöhe elas Jõhvi Mihkli kiriku vastas asunud Redlichi majas, praeguse aadressiga Rakvere tn 7, hotell Wironia asukohas. Kuna selline ajalooline aspekt on osa Jõhvi valla ajaloost, siis on Bornhöhe nimi ka valla arengustrateegia juures tähtsal kohal. Valla kultuurikomisjonis on mitmeid kordi olnud arutusel Bornhöhe nimelise skvääri rajamine. Väikesesse mälestusparki võiks olla paigaldatud ka mälestussammas või mälestuspink. See oleks vääriline mälestus ja meenutus sellisele suurkujule, kes on andnud mitmed aastad enda elust just Jõhvi valda. On ju ammu tuntud tõde – kes ei mäleta minevikku, see elab tulevikuta. Loodame, et meie plaanid saavad teoks ja peagi saame nautida skvääri ilu ja erilisust.”

Räägime veel pisut lähiajaloost. Detsembris 2020 avaldasime mahuka leheloo, kus tutvustasime Jõhvi vallavolikogu fraktsiooni Meie Kodu eelarve ettepanekute TOP 15. Nende ettepanekute seas oli ka Bornhöhe skvääri rajamine koos kirjamehe ausamba paigaldamisega. Meie Kodu tegi ettepaneku eraldada selle projekti teostamiseks 30 000 eurot.

Tänaseks on Jõhvi vallas uued juhid ja uued fraktsioonid ning kinnitatud on 2022. aasta eelarve. Bornhöhe-nimelist rida meie valla plaanidest ei leia.

17. veebruaril 2022 tähistati eesti proosakirjaniku ja Jõhviga seotud kohtuametniku Eduard Bornhöhe sünnipäeva. Seoses sellega saatis nädalaleht Panorama Jõhvi vallavolikogu esimehele Vallo Reimaale, vallavolikogu kultuurikomisjoni esimehele Ilmar Aunale ning abivallavanematele Arvo Allerile ja Ingrid Spitzile infopäringu, kus palusime teavet nimetatud projekti teostamise kohta. Teavitasime vallajuhte, et soovime avaldada vastused koos lehelooga, mis tutvustab Bornhöhe elu ja loomingut. Lugu oli plaanis avaldada lehenumbris, mis ilmub 7. märtsil. Toimetus saatis vallajuhtidele infopäringu 21. veebruaril ja juba järgmisel päeval saime vastuse, mis meie arvates on näide „professionaalsest hämamise oskusest”. Volikogu esimees Vallo Reimaa, vallavanem Maris Toomel ja kultuurikomisjoni esimees Ilmar Aun kirjutavad oma vastuses, et on pakkumise eest tänulikud. Huvitav, millise pakkumise Panorama tegi? Meie kirja sisu oli selgelt sõnastatud – palusime teavet ehk meediaväljaandena edastasime infopäringu. Küsisime selgelt, kas või kuidas Jõhvi vald Bornhöhe projektiga tegeleb.

Eesti Vabariigis kehtiva märgukirjadele ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 3 saab lugeda, et valitsusasutus, valla- või linnavalitsus, osavalla ja linnaosa valitsus või valla- või linna ametiasutus annab tasuta selgitusi tema poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta. Avaliku teabe seadus aga paneb kohalikule omavalitsusele kohustuse abistada teabenõudjat vajaliku info hankimisel (§ 9, punkt 5).
Nimetatud seaduste normid jäid sellel korral Jõhvi vallajuhtide poolt täitmata. Neil ei jätkunud julgust avalikult välja öelda, et kunagised ettepanekud on tühistatud või neid ei võetud poliitilistel kaalutlustel arvesse. Selle asemel saadeti Panorama toimetusele anekdootlik „tänukiri”.

Vallajuhtide vastuses infopäringule on veel üks asjaolu, mis vajab selgitust. Nimelt lisati Panorama infopäringule veel nii: „Avaldame infot enda valla lehes Jõhvi Teataja ja meie kodulehel.” Sellest sõnumist on selgelt näha, et vald keeldub muude meediaväljaannetega suhtlemast. Või on põhjus ikka Panoramas ja selle väljaande omanikus?

Hea, et kuulus kirjamees ja kohtuametnik Bornhöhe ei tea omanimelisest skväärist, ausambast ning veel vähem Panorama ja Jõhvi valla kirjavahetusest midagi.

Panorama

Reklaam