Vabariigi Vlitsuse otsusega algatatakse Tallinna–Narva maantee Haljala–Kukruse lõigule riigi eriplaneering neljarealise tee rajamiseks. Niisuguse tee valmimise vastu on laialdane huvi, planeeringu kehtestamiseni loodetakse jõuda kuue aastaga. Otsus võeti vasti Narvas valitsuse väljasõiduistungil 22. märtsil 2022.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul tuntakse teelõigu planeerimise vastu suurt avalikku, riiklikku ja rahvusvahelist huvi. “Tallinna–Narva maantee on üks meie transpordivõrgustiku põhimaanteedest ja seetõttu riiklikult oluline object. Siin on huvid nii transiidi, rahvusvahelise kaubanduse kui ka riigikaitselisest vaatest ning kindlasti muutuks ka liiklus sel lõigul Lääne- ja Ida-Virumaa inimeste jaoks sujuvamaks”, vahendab  siseministeerium oma presiteates Abi sõnu.

67000 hektari suurune planeeringuala hõlmab Haljala, Rakvere, Viru-Nigula, Vinni, Lüganuse, Jõhvi ja Toila valda ning Rakvere ja Kohtla-Järve linna. Praegu on Haljala ja Kukruse vahel kaherealine maantee, ent rahandusministeeriumi eriplaneeringute nõuniku Siim Orava hinnangul tingivad liikluskoormus ja üleeuroopalistele transpordivõrgustiku teedele seatud nõuded vajaduse neljarealise tee järele. “Seda enam, et 2+2-maantee kulgeb juba Tallinnast Haljalani ja Kukruselt Jõhvi. On aeg ka vahepealne maanteeosa vajadustele vastavaks planeerida,” märkis Orav.

Teelõigule algatatakse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hinnangu koostamine, et kavandada maantee kuni kiirusele 120 kilomeetrit tunnis. Planeeringu tulemusel valmib terviklik ruumilahendus riigimaantee ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Ette nähakse trassid ja tehnovõrgud, 5G taristu, eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed, kergliiklusteed, ökoduktid, sillad ning maakasutus- ja ehitustingimused.

Planeeringu koostamise eeldatav ajaline kestus on kuus aastat, mil valmivad lähteseisukohad, keskkonnamõju hinnang, selguvad trassialternatiivid ning koostatakse planeeringu detailne lahendus. Eriplaneering algatati transpordiameti taotlusel ja selle eeldatav maksumus on 3,1 miljonit eurot, mis tuleb ameti eelarvest.

Panorama

Reklaam