Alutaguse Vallavalitsus pikendas OÜ Ekovir korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessioonilepingut kuni 31. märtsini 2024. Jäätmeettevõtte Ekovir uueks tööalaks on 1. aprillist 2022 kogu Jõgeva valla territoorium.

Vastavalt Alutaguse Vallavalitsuse korraldusele nr 90 (02.03.2022) pikendati korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessioonilepingut OÜ Ekoviriga kuni 31. marts 2024. Valla otsus põhineb 2018. aastal sõlmitud lepingul 3+2 aastat, kus oli sisse kirjutatudlepingu jätkamine kaheks aastaks, ütles Panoramale Alutaguse valla keskonnaspetsialist Martin  Miller. Küsimusele valla ja OÜ Ekovir suhete kohta Miller märkis, et töö käigus ikka juhtub erinevaid keerulisi situatsioone, kuid alati on valla ja OÜ Ekovir poolt leitud kompromisslahendused. Tõesti talvekuud olid lumised, mitte alati ei olnud võimalus tagada ligipääsu konteineritele. Valla ja jäätmeoperaatori suhtlemises tähtis on tahe suhtlemiseks ning tööküsimuste lahendamiseks, rõhutas Martin Miller.

Vastavalt Alutaguse valla jäätmehoolduseeskirjale moodustab Alutaguse valla haldusterritoorium ühe jäätmeveo piirkonna. Alutaguse valla ja OÜ Ekovir lepingu pikendamisega kõik Alutaguse klientidega sõlmitud lepingud pikenevad automaatselt ja elanikud ei pea ise midagi tegema. Teenuse tingimused jäävad samaks.

Jõgeva Vallavalitsuse poolt läbiviidud riigihanke  „Korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas 2022– 2027“ tulemusena on sõlmitud leping OÜ Ekovir, kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu. Jõgeva valla keskonnaspetsialist Taimi Eesmäe rääkis Panoramale, et valla poolt kuulutatud hankes osales kolm firmat. Koostöö Ekovir OÜga on vallale esmane kogemus. Valla keskkonnaspetsialisti arvates esimestel koostöö nädalatel või isegi kuudel probleemseks võib olla situatsioon esmaste kliendilepingute sõlmimine. Seni on vallas veel selliseid majapidamisi, kellel üldse puudub leping jäätmete käitlemiseks.

Vastavalt sõlmitud lepingule on OÜ EKOVIR alates 01. aprillist 2022 kuni 31. marts 2027 ainuõigus vedada kogu Jõgeva valla territooriumil kodumajapidamistes, ettevõtetes (firmades, kauplustes, tootmisüksustes jne) ja asutustes (lasteaiad, koolid jne) tekkinud alljärgnevad jäätmeid: segaolmejäätmed, paberi- ja kartongijäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. Segapakendite osas ei ole Ekovri OÜ-l ainuõigust, kuid on kohustatud pakkuma jäätmevaldajale olenemata asumist ja elamu/hoone tüübist teenust.

Nii nagu teistes omavalitsustes, kus jäätmetega opereerib OÜ Ekovir pakutakse ka kõiki jäätmeveoga seotud lisateenuseid elanikele, firmadele ja asutustele alates väikestest ratastel konteineritest kuni suurte multilift konteinerite, millesse saab koguda ja ära anda ehitusjäätmeid, elektroonikat, mööblit jne.

Kõikidele OÜ Ekovir klientidele tuletame meelde, et jäätmete käitlemise operatiivset infot on võimalik jälgida firma kodulehel.

Jana Kuiv

Reklaam