Lõimitud aine- ja keeleõpe ehk LAK-õpe on metoodika, mille abil omandatakse võõrkeel teisi aineid õppides. Metoodika tõhusus seisneb asjaolus, et õpetaja keskendub korraga nii aine sisule, õpetatavale keelele kui ka õpioskuste arendamisele. Eestimaa koolides on aprill LAK-õppe temaakuu, ei jää sellest ettevõtmisest kõrvale ka Jõhvi ja Kohtla-Järve koolid. Nädalaleht Panorama tutvus kohalike koolide LAK-õppe programmidega ning vestles õpetajatega.

Lõimitud aine- ja keeleõpe rakendatakse Eestis juba lasteaias, kuid seda saab rakendada ka mistahes kooliastmes. Vähem on Eestis levinud LAK-õppe kasutamine ülikoolides ja täiskasvanute hariduses. Lõimitud aine- ja keeleõppe taustaks selle tänapäevasel kujul on Kanadas 1960. aastatest alates rakendatud keelekümblus. Seejärel on seda metoodikat rakendatud mitmel pool üle maailma. Ingliskeelne termin content and language integrated learning võeti kasutusele 1994. aastal Euroopas ja LAK-õpe on kujunenud osaks Euroopa Liidu keeleõppe poliitikast. Eestikeelne termin “lõimitud aine- ja keeleõpe” võeti kasutusele 2007. aasta suvel alanud otsingute tulemusena. Mitmetes Tallinna koolides alustati võõrkeelse aineõpetusega juba 1960. ja 1970. aastatel.Tänapäeval rakendatakse LAK-õpet nii eesti kui ka vene õppekeelega koolides ning viimase kahe aastakümne jooksul on märgatavalt kasvanud eestikeelset õpet pakkuvate vene koolide arv

Alates 2010. aastast korraldatakse Eestis iga aasta aprillis LAK-õppe kuud. Ürituse peamine eesmärk on suurendada põhiliste huvirühmade (pedagoogid, ametnikud, õpilased ja lapsevanemad) teadlikkust aine- ja keeleõppe lõimimise võimalustest. Korraldatakse näitusi, seminare ja konverentse, kus osalevad spetsialistid nii Eestist kui ka mujalt. Kuid LAK-õppe keskmes on ikka õpilased.

Jõhvi ja Kohtla-Järve koolides on aprillikuus kavandatud mitmeid huvitavaid ettevõtmisi LAK-õppe kuu raames.

Kohtla-Järve Tammiku põhikoolis aprilli esimestel päevadel on juba toimunud integreeritud tegevused üldise nimetusega “Kunskmoor 30”, kus e-keskkonnas Genial.ly õpilased täitsid töölehti, mi solid koostatud filmi ja raamat “Kunskmoor” ainetel.

Veel Kohtla-Järve Tammiku põhikoolis projekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja” raames toimus 2- klassi õpilastele tund, kus klassis olid koos venekeelne õpetaja ja eestikeelne õpetaja. Tundi said jälgida kõik teised õpetajad-kolleegid.

Kohtla-Järve Tammiku põhikoolis kavandatakse LAK-õppe kuu raames korraldada teemaüritus „Kahekõne raamatuga“, mis on pühendatud üle-eestilisele raamatukogude aastale. Teemaürituse sisu seisneb liikumises ühest tegevuskohast, nn jaamast, teise ning teha erinevaid ülesandeid ja tegevusi.

Jõhvi vene põhikoolis toimus 5. aprillil integreeritud tund “Kuulsad inimesed läbi aegade”. Matemaatika, füüsika, muusika, ajaloo ja kehalise kasvatuse integreeritud tund 9. klassidele toimus eesti keeles. 13. aprillil korraldati Jõhvi vene põhikooli aulas 7.-8. klasside õpilastele mälumäng “Maailma keeled”. Lisaks toimusid temaatilised tunnid „Vene keele leksikaalne rikkus” ja vanema astme õpilased koostasid illustreeritud vene-eesti fraseoloogia sõnaraamatu. Üritusel “Geomeetriliste kujundite nädal” üritasid LAK-õppe korraldajad siduda kokku matemaatika, keemia, informaatika, eesti keele, inglise keele ja kunsti õppeained. Jõhvi vene põhikoolis ilmestasid LAK-õppe teemakuud rahvatantsude vahetunnid ja erinevate rahvaste mängud kehalise kasvatuse tundides.

Jõhvi vene põhikool on töötanud välja LAK-õppe metoodika rakendamise programmi vene õppekeelega alg- ja põhikooliklassides. Programm näeb ette mentiide ja mentorite tihedat koostööd tundide ettevalmistamisel. Mentorid on keelekümblusklasside kogenud õpetajad.

Koolidirektor Irina Šulgina intervjuus Õpetajate Lehele ütles, et LAK-nädala jooksul saadud kogemus on hea alus kooli arengukava realiseerimiseks. Kava põhiprioriteet on ettevalmistus hiliseks keelekümbluseks, milles LAK-õppel on oluline roll. 

12. aprillil Kohtla-Järve Maleva põhikoolis 8. klassi õpilased said uusi teadmisi gruusia köögi eripärast. Töötuba tegevusi juhtis koolis vabatahtlikuna töötav Tiko Bajelidze. Maleva põhikooli arendusjuht Anne Kippar ütles Panoramale: „Gruusia köögi eripära avastati esmalt sõnavara täiendamisega, seejärel küpsetati Gruusia juustupirukat – hatšapurit”. Kindlasti jääb meelde Kohtla-Järve Maleva põhikooli õpilastele kohtumine lasteajakirja Täheke toimetaja Ilona Martsoniga. Kohtumine leidis aset rahvusvahelise lasteraamatupäeva programmi raames.

Veel on kavandatud Kohtla-Järve Maleva põhikoolis „Viie keele kohvik”, kus räägitakse korraga eesti, vene, inglise, rumeenia ja gruusia keeles. Kohvikusse on külalistena oodatud Ahtme linnaosa koolide ja lasteaedade õpetajad. Anne Kippar selgitas, et maailma kohvikus rääkisid vabatahtlikud Prantsusmaalt Ja Gruusiast vabatahtlikust tööst oma kodumaal. Viie keele kohvik erineb iganädalasest eesti keele kohvikust, kus arutatakse igapäevastel teemadel. Veel rõhutab kooli arendusjuht: „Leian, et LAK tunnid avardavad osalejate silmaringi ning pakuvad võimalusi enesearenguks. Õpetajad saavad üritusi kommenteerida pärast nende läbiviimist”.

Ei jää eemale LAK-õppe kuu tegemistest eemale ka Narva keeltelütseum, kus 19. aprillil on kavas korraldada interaktiivne, integreeriv, intellektuaalne viktoriin “Tuttav ja tundmatu Eesti”. Küsimused koostatakse kuuest valdkonnast: eesti keel, eesti kirjandus, vene keel, vene kirjandus, inglise keel, geograafia. Kõiki küsimusi ühendab üks teema – Eestimaa.

Oma panuse LAK-õppe kuu korraldamisele 2022. aastal andis Ida-Virumaalt alguse saanud programm Eesti Keelepööre. Veebruaris lõppes Eesti Keelepöörde poolt korraldatud ja koostöös Omanäolise Kooli Arenduskeskusega ja AMI-ga läbiviidud Ida-Virumaa õpetajatele mõeldud eesti keele ja LAK-metoodika rakendamise täienduskoolitus. Koolitusel osales 20 õpetajat kümnest Ida-Viru õppeasutusest. Parendati oluliselt eesti keele oskusi ja täiendati end lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikas. Täienduskoolitust toetas Keeleamet, selgitas Eesti Keelepööre kõneisik Sillamäe gümnaasiumi juht Arno Kaseniit.

Larissa Kaljurand

Foto Muusik Ervin Lember õpetab pilliroo kasutamist käsitöös. Foto Jõhvi vene põhikool.

Reklaam