Suvepuhkuste eelne volikogu istung Jõhvis jääb meelde kui esimene katse tagandada vallavanem Maris Toomel. Keskfraktsiooni liikmed Aleksei Naumkin, Ilona Kaldre ja Jevgeni Fedorenko allkirjastasid ja esitasid Maris Toomelile avaldus-ettepaneku vabatahtlikuks ametist lahkumiseks suutmatuse pärast juhtida heaperemehelikult Jõhvi valda.

Päevakorras oli 17 punkti ning tehti ettepanek tuua viimane punkt ehk arupärimistele vastamine üle kõige esimeseks punktiks. Kuna vallavanem ei vastanud õigeaegselt arupärimistele ja sellega kasvatas pingeid ja rahulolematust opositsiooniliikmete hulgas siis Jõhvi Keskfraktsioon esitas vallavanemale Avaldus-ettepaneku vabatahtlikult ametist tagasiastumiseks. Maris Toomelit süüdistati suutmatuses juhtida valda, sealhulgas jagpallihalli ehitamise venitamist, Jõhvile eraldatud 1,5miljoni euro pakkumist Narvale halli ehitamiseks, põhikooli ehituse vallapoolse järelvalve puudumist, talviste lumekoristustööde kontrollimatust ja vallale materiaalse kahju tekitamises.

Maris Toomeli vastused arupärimistele kestsid umbes tund aega ja sisaldasid põhjalikku ülevaadet, milliste lähetuste eest ta oli saanud hüvitist ja milliste eest ei saanud. Vallavanem põhjendas lähetuste vajadust vallale ja vallavanema tähtsat rolli selles. Maris Toomel rääkis põhjalikult arenguprojektidest, erilist rõhku pani ta spordirajatiste, põhikooli ehituse ja uue raamatukogu rajamise kõrval multimedia inkubaatori ja filmistuudiote loomisele ning põllumajanduse toormest toiduainete ja toidulisandite valmistamise tehase ehitamisele investorite poolt Jõhvi valda. Kusjuures filmistuudiote projekt pidi olema Eestis ainulaadne ja esimene ning planeeritav tehas suurim selletaoline Eestis.

Volikogu teine punkt oli samuti informatiivne, siiski toimus hääletamine Jalgpalli Halli ehituse jätkamise kasuks. Kolmandas punktis tutvustati Jõhvi valla Põhimääruse uut redakstsiooni. Toimus esimene lugemine. Jõhvi volikogu ja vallavalitsuse töökorrad pandi samuti esimesele lugemisele.

Punkt 6 oli Jõhvi Põhimääruse muutmiseks komisjoni moodustamise. Punktid 7, 8,16 võimaldasid teha muudatusi spordikomisjoni, noorsookomisjonide ning SA Jõhvi Hooldekeskuse nõukogu koosseisudes ning sinna valiti uued liikmed. Spordikomisjoni lisandusid Toomas Nõmmiste ja Ainar Sepner. Noorsookomisjoni tuli juurde Maila Meldre. SA Jõhvi Hooldekeskuse uued liikmed Ivo Okkas ja Tarmo Anton.

Punkt 9 nägi ette majandusaasta aruande kinnitamist. Punkt 10 Lisaeelarve vastuvõtmine, kus Küllike Oulup tutvustas lisaraha planeerimist 1,6 milj. euro ulatuses. Sellest põhikooli ehitamiseks 1,0 miljonit (s.h 690000 laenu võtmist) 508000 eurot põhitegevuse toetusteks, staadioni inventari soetamiseks, teede ja tänavate ehituseks ja haljastuseks. Märkimisväärne repliik kõlas pearaamatupidajalt kui ta kinnitas, et jalgpallistaadioni ehitamisel uue loodud firma kaudu käibemaksu vallale ei tagastata, millega tegeles eelmine projektijuht ja reformierakondlane Aivar Surva.

Punkt 11 Jõhvi Jäätmehoolduseeskirja ja korraldatud jäätmeveokord määruse muutmine teine lugemine tulenes seaduse muudatustest ja see kinnitati.

Punkt 13 Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks. Tuli riigi poolt pakutava toetuse küsimise võimalusest Ukraina põgenike toetamiseks nii eluaseme kui tõlketööde katteks. Volikogu toetas vallavalitsusele loa andmist sellega tegelemiseks.

 Punkt 14 Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamiseks antava toetuse taotlemise volitamine. Generaatorite soetamine ja kriisiolukordade varude soetamine, läbi Päästeameti. Volikogu toetas vallavalitsust vastavate taotluste tegemiseks.

Punkt 15 Taotlusvoorust „Kohalike omavalitsuste hoonete energiatõhusaks muutmine“toetuse taotlemise volitamine. Vallavalitsuse volitused toetuste küsimustega tegelemiseks olid antud aasta tagasi, aga uute meetmete rakendumisega vajab vallavalitsus uusi volitusi vallavolikogult. Volikogu hääletas volituste andmise poolt.

Panorama

Reklaam