Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt pakutav toetusmeede, millele rahastamine tuleb heitmekaubanduse kauplemissüsteemist.

Lüganuse vald esitas 1. oktoobril 2020 taotluse Erras juba palju aastaid tegutseva ohtlike jäätmete kogumispunkti ümberehitamiseks piirkondlikuks jäätmejaamaks. Projekti kogumaksumus on umbes 150000 eurot, millest 125000 tuleb KIK-i toetuset.

Hetkel kogutakse Erras järgmisi jäätmeid: õlifiltreid, reostunud materjale, värvi ja lahustijäätmeid; õlijäätmeid, vedelaid lahusteid, reostunud pakendeid, luminessentslampe, akusid, patareisid, ravimijäätmeid, elavhõbeda- ja kemikaalijäätmeid, vanaelektroonikat, külmkappe ja eterniiti.

Projekti realiseerumise järgselt saaks Erra jäätmejaamas vastu võtta järgmisi jäätmeid: klaasi, puitu, tekstiili, tekstiilpakendeid, plast- ja puitpakendeid, metall- ja komposiitpakendeid, suurjäätmeid, probleemtoodete jäätmeid, vanarehve, asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, ehitus- ja lammutusprahti ja ohtlikke jäätmeid ning olmest tekkinud ohtlikke aineid sisaldavaid või nendega saastunud pakendeid.

Projekti tulemusena lisanduv jäätmete ringlussevõtu kogus on kavandatud kuni 65 tonni aastas.

Erra jäätmejaam peab valmima 30. septembriks 2022.

Valla jäätmekava ja käsil olev üldplaneering näeb juba ette ka järgmise sammu. Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete käitlemiseks oleks piirkonda vaja rajada nõuetele vastav kompostimisväljak.

Larissa Kaljurand

Reklaam